Arvode och ersättning

Som god man eller förvaltare har du rätt till ersättning för det arbete du utför i ditt uppdrag. Ersättningen kallas arvode och består av flera olika delar.

Arvode

Enligt föräldrabalkens bestämmelser har en ställföreträdare rätt till ett skäligt
arvode för uppdraget och ersättning för utgifter som krävts för uppdragets
fullgörande. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av
överförmyndarverksamheten.

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till skälig ersättning för sitt uppdrag. Ersättningen kallas arvode och hur stort arvodet ska vara beslutas av överförmyndarverksamheten.

Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner. Ett normalarvode i våra kommuner är för ett uppdrag med full omfattning med bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person är 20 % av prisbasbeloppet.

Beslut om arvodet sker i samband med granskning av årsräkning. Det är informationen som du lämnar i redogörelsen som är underlag vid bedömningen av arvodets storlek. Även årsredovisningen kan ge en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Avgörande för överförmyndarens beslut är också förordnandets omfattning. Detta innebär att du som ställföreträdare endast kan få ersättning för utfört arbete som ingår i ditt uppdrag.

Det går inte att på förhand ge besked om hur stort arvodet kommer att bli eftersom det beror på omfattningen av uppdraget från år till år.

En ställföreträdare får inte själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut
det i förskott.

SKR - Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare

SCB Statistikmyndigheten - Prisbasbelopp

 

Kostnadsersättning

Som god man kan du även få kostnadsersättning (skattepliktig) för att täcka de utlägg som du haft för att kunna sköta ditt uppdrag, till exempel kostnader för telefon­samtal, pärmar, kopiering och porto.

Schablonkostnadsersättningen har nyligen reviderats av Höglandets överförmyn-dar­nämnd till 2 % av ett prisbasbelopp och gäller årsräkning från och med perioden 2023-01-01 - 2023-12-31 samt för sluträkningar med uppdrag som har upphört från och med 2023-12-31. Om du har haft utlägg som överskrider schablonkostnads­ersättningen kan du begära en faktisk kostnads­ersättning mot uppvisande av kvitto.

Som god man kan du även få reseersättning för de resor som krävts för att fullgöra uppdraget. Reseersättning utgår, från och med 2023-01-01, med 25 kr per mil.

Uppstartsarvode

När du åtar dig ett nytt uppdrag kan du få ett uppstartsarvode för det extra arbete som det innebär att sätta sig in uppdragets omfattning och ha kontakt med olika aktörer och myndigheter. Uppstartsarvodet är 5 % av prisbasbeloppet.

 

Skatt och arbetsgivaravgift på arvodet

Om huvudmannen betalar hela eller del av arvodet till god man så ansvarar gode mannen för att skatt och arbetsgivaravgift redovisas och betalas till Skatteverket.

Skatteverket - Information till god man och förvaltare

Vem betalar arvodet?

Arvodet ska som huvudregel betalas av huvudmannen.

Kommunen står för arvodet om huvudmannens:

  • tillgångar understiger 2 gånger prisbasbeloppet eller
  • inkomster för perioden understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet

Kommunen kan även betala arvodet om särskilda skäl föreligger för att frångå huvudregeln.

När huvudmannen avlider är det dödsboet som betalar arvodet om tillgångarna överstiger ett prisbasbelopp.