Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad händer när god man ska åka på semester eller blir sjuk?

En god man, förvaltare eller förmyndare kan självklart åka på semesterresa. Denne är dock fortfarande god man under semestern och har fullt ansvar för personen som behöver hjälp (huvudmannen). Det innebär att den gode mannen kan behöva förbereda vissa praktiska saker innan semestern. En god man bör vid kortare frånvaro till exempel:

  • alltid underrätta huvudmannen, huvudmannens anhöriga eller andra i huvudmannens närhet om att denne är på semester och hur det går att komma i kontakt med god man under semestern
  • se till att huvudmannen har fickpengar
  • se till att huvudmannens räkningar kommer att betalas
  • omboka eller anpassa eventuella möten med huvudmannen och andra i huvudmannens nätverk

Vid längre frånvaro eller sjukdom bör god man höra av sig till överförmyndarverksamheten. Vid dessa tillfällen kan denne tillsammans med överförmyndarverksamheten resonera kring om den gode mannen behöver överväga att avsäga sig uppdraget eller om det är lämpligt att en tillfällig extra god man utses.

En god man, förvaltare eller förmyndare kan aldrig ta semester från själva uppdraget eftersom det är ett personligt förordnande. Om den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren önskar bli utbytt i uppdraget behöver denne skicka en skriftlig begäran till överförmyndarverksamheten. God man kvarstår i uppdraget fram till dess att en ersättare har utsetts.

Vem kan få god man?

Föräldrabalken 11 kap. 4§ säger: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne."

Med "rätten" avses här tingsrätten.

Den person som får en god man kallas huvudman.

Det kan finnas behov av god man när någon inte kan sköta sina angelägenheter eller när det finns risk att någon missbrukar ett förtroende. Det kan gälla till exempel dementa, psykiskt sjuka eller intellektuellt funktionshindrade. Den gode mannen agerar i stället för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Ett godmanskap förutsätter i de flesta fall samtycke.

Förutsättning för att kunna få god man

Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas för "huvudman".

Som god man eller förvaltare är du ställföreträdare för en person som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Gode mannen ska ses som ett biträde, en juridisk representant och samordnare av hjälpinsatser - inte en praktisk utförare av tjänster.

Du som får en god man/förvaltare

Den som blir utsedd till god man för dig representerar, företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.
Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ett samtycke, godkännande från huvudmannen innan gode mannen vidtar några åtgärder.

Uppdraget som god man eller förvaltare

Den gode mannens eller förvaltarens uppdrag kan variera beroende på behovet av hjälp. Det kan gälla till exempel hjälp med ansökningar till myndigheter eller se till att räkningar blir betalda eller att företräda huvudmannen vid olika rättshandlingar. En god mans uppgift är att samordna insatser och se till att saker blir utförda. Gode mannen är ingen praktisk utförare och ska exempelvis inte tvätta, städa och göra inköp åt huvudmannen. Uppdraget som god man brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. En ersättning utbetalas i form av arvode.

Vad kan man få hjälp med av god man?

Vad gör inte god man?

Vem kan ansöka om god man eller förvaltare?

Den som behöver hjälpen eller dennes anhöriga kan ansöka om god man eller förvaltare och ansökan sänds till tingsrätten.

Det går inte att säga generellt hur lång tid det tar från ansökan till beslut eftersom det beror på omfattningen av ärendet, tillgång på gode män, handläggningstid hos överförmyndarverksamheten och hos tingsrätten.

Ansökan ska innehålla uppgifter om varför en god man behövs, personbevis samt i de flesta fall ett läkarintyg som styrker behovet. Om någon blir föreslagen som god man ska denne acceptera förfrågan genom att underteckna en åtagandeblankett. Om den som behöver god man inte kan ge sitt samtycke bör de närmast anhöriga yttra sig över behovet av godmanskap och vem som ska bli god man. Överförmyndarverksamheten prövar den föreslagne gode mannens lämplighet och yttrar sig till tingsrätten. Överförmyndarverksamheten kan också föreslå god man.

Ansökan om att få god man

Vem kan bli god man?

Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. De flesta människor passar in på den beskrivningen. Gode män är personer med de mest skiftande bakgrunder och förhållanden. En del är erfarna gode män som har flera uppdrag, medan andra är nära anhöriga, vänner eller "bara" någon som vill hjälpa till. Valet av god man styrs av vad huvudmannen kan ha önskat och vilket behov som föreligger i det enskilda fallet.

Arbetet kräver allmänna kunskaper i "vardagsekonomi" och hur samhället fungerar och vanligt sunt förnuft. Det krävs också att man lär känna sin huvudman och dennes behov för att kunna uppnå den goda livskvalité för huvudmannen som är målet med uppdraget. Överförmyndaren gör kontroller i socialregistret, i polisens belastningsregister och vad gäller betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten.

Du kan fylla i en intresseanmälan här på hemsidan. När vi har fått den kommer en handläggare att kontakta dig för mer information.

Vem kan bli god man?

Intresseanmälan

Vilken ersättning eller arvode får god man?

Gode män och förvaltare har rätt till skälig ersättning för sitt uppdrag. Ersättningen kallas arvode och hur stort arvodet ska vara beslutas av överförmyndaren. Överförmyndaren beslutar också om det är huvudmannen eller kommunen som ska betala arvodet. Utöver arvodet har god man även rätt till ersättning för kostnader för exempelvis resor, telefonsamtal och brevporto.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Det är upp till varje överförmyndare att fastställa vilka principer de vill tillämpa för att fastställa arvodets storlek och mynga utgår från SKRs riktlinjer.

Beslut om arvodet sker i samband med granskning av redovisningen. Det går inte att på förhand ge besked om hur stort arvodet kommer att bli eftersom det beror på omfattningen av uppdraget från år till år.

Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

  • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten.
  • Uppdragets ”svårighetsgrad” och antalet insatser under året.

Ett normalarvode om man har ett uppdrag med full omfattning med bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person är 20 % av prisbasbeloppet i våra kommuner.

Arvode

Hur gör jag för att bli god man?

Vill du göra en viktig insats för en medmänniska och känner att uppdraget som ställföreträdare skulle passa dig? Fyll i en intresseanmälan vi vår e-tjänst "Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare".

Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare

Vad gör jag om jag inte är nöjd med min god man?

Det kan uppstå situationer då ett byte av god man eller förvaltare behöver göras. Om du befinner dig i en sådan situation kontaktar du överförmyndaren. Mer information finns på sidorna Byte av god man eller förvaltare och Klagomål och synpunkter på god man eller förvaltare.

Byte av god man eller förvaltare

Klagomål och synpunkter på god man eller förvaltare

När ska årsräkningen lämnas in?

Årsräkningen ska vara överförmyndaren tillhanda före den 1 mars varje år. På sidan Redovisning kan du läsa mer om inlämnade av årsräkning.

Redovisning

Hur länge ska jag spara handlingar?

När ditt uppdrag som ställföreträdare upphört och en ny ställföreträdare ska ta över bör du kopiera och lämna över handlingar rörande konton och liknande som din efterträdare kan behöva för att företräda huvudmannen. Du behöver ha kvar originalen för att kunna göra slutredovisningen. Har du andra handlingar av mer personlig eller privat karaktär som rör din huvudman, till exempel handlingar kring familj, hälsa, släkt och liknande bör du även lämna dessa vidare.

När överförmyndarenheten har granskat din sluträkning kommer kopior av alla de redovisningar du gjort sändas till behörig mottagare. Behörig mottagare kan vara en ny ställföreträdare, dödsboet om huvudmannen avlidit eller huvudmannen om uppdraget upphört.

Mottagaren har sedan tre år på sig att eventuellt väcka skadeståndstalan. Det vill säga begära att du ersätter din huvudman för eventuell ekonomisk skada som du förorsakat. Detta innebär att du skall behålla alla underlag för dina redovisningshandlingar i tre år, efter att behörig mottagare tagit emot alla redovisningshandlingar. Därefter skall handlingarna överlämnas till mottagaren.

Regler kring detta finns i föräldrabalken (FB) 12 kap 14, 15§§, 14 kap 23 § och 16 kap 8§.

När får god man sitt arvode?

Arvode som ska betalas av kommunen betalas ut när överförmyndaren granskat årsräkning eller sluträkning och fattar arvodesbeslut. Om huvudmannen betalar arvodet kan du göra en överföring till ditt konto när du fått arvodesbeslutet från överförmyndaren.

Arvode

Hur gör jag om jag vill ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto?

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto kan du göra i e-tjänsten Valter eller genom att lämna in blanketten Uttag från överförmyndarspärrat konto till överförmyndaren.

E-tjänster och blanketter

Hur gör jag för att få ett förvaltarfrihetsbevis?

Hur du beställer förvaltarfrihetsbevis hittar du på sidan med samma namn.

Förvaltarfrihetsbevis

Kostar det något att ha god man och vem betalar?

Ett normalt godmanskap kostar ungefär 10 000 kr per år. Huvudregeln är att du som huvudman själv står för den gode mannens eller förvaltarens arvode och ersättning. Om dina inkomster inte räcker till arvodet kan det vara aktuellt att kommunen betalar arvodet. Läs mer om vad som gäller på sidan Vad kostar det att ha god man?

Vad kostar det att ha god man?

Vad innebär anhörigbehörighet?

Den 1 juli 2017 infördes i föräldrabalkens 17 kapitel vissa behörighetsregler för anhöriga till personer, som uppenbart inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Notera dock att denna behörighet alltså inte omfattar personliga angelägenheter.

Anhörigbehörigheten gäller utan att särskild fullmakt upprättas, men omfattar bara ordinära åtgärder med anknytning till den dagliga livsföringen. Make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn är i tur och ordning behöriga att företräda den enskilde.

Vad som ingår i behörigheten kan variera för olika individer och får bestämmas med utgångspunkt i den enskildes livssituation och behov.

Normalt är det fråga om att betala räkningar, lämna in deklarationer eller att ansöka om olika bidrag. Inköp av TV ingår, medan till exempel inköp av en bil eller en fastighet inte ingår. Det ingår inte heller att företräda den enskilde i rättsliga processer. Anhörigbehörigheten gäller inte frågor som redan sköts av god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare.

Mer information om anhörigbehörighet:


Svenska bankföreningens faktablad gällande anhörigbehörighet

Svenska bankföreningens broschyr om framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare

Vad är en framtidsfullmakt?

Från den 1 juli år 2017 gäller lag (2017:310) om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som ges till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att en person (fullmaktsgivare) kan utse någon (fullmaktshavare) som i framtiden kan företräda hen när hen inte längre kan göra det själv.

För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat ska framtidsfullmakten vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Personen i fråga (fullmaktsgivaren) måste förstå vad hen gör när hen skriver framtidsfullmakten.

Av fullmakten ska framgå:

  • Att det är en framtidsfullmakt.
  • Vem som är fullmaktshavare.
  • Fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Vidare ska fullmaktshavaren vara lojal och samråda med fullmaktsgivaren. Fullmaktshavaren måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet. Överförmyndarenheten kan dock bli involverade om det finns misstanke om att fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende. Då kan överförmyndarenheten begära redovisning av uppdraget.

Eftersom framtidsfullmakten är en privat överenskommelse har överförmyndarenheten varken blanketter eller synpunkter på hur en framtidsfullmakt ska se ut eller vad den ska omfatta. Överförmyndarenheten kan alltså inte svara på frågor kring innehållet eller upprättandet av en framtidsfullmakt utan kontakt får tas med en jurist eller annan sakkunnig.

Mer information om framtidsfullmakter:

Svenska bankföreningens faktablad gällande framtidsfullmakter

Svenska bankföreningens broschyr om framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare.