Ansökan om att få god man

Du ansöker om att få god man hos Eksjö tingsrätt. Ansökan kan göras av dig själv, om du har fyllt 16 år, eller av dina anhöriga. Har du frågor vänder du dig till överförmyndar­verksamheten. Det är sedan tingsrätten som beslutar om du har möjlighet att få hjälp av en god man eller förvaltare.

Ansökan

Som hjälp till din ansökan finns en blankett som hittar du lite längre ner på den här sidan.

Bifoga om möjligt följande dokument till din ansökan:

  • Läkarintyg som visar grunden för godmanskapet eller förvaltarskapet. Socialstyrelsens blankett bör användas.
  • Ditt skriftliga samtycke till att du vill ha god man. Det finns möjlighet att göra det i vår ansökningsblankett via länken nedan.
  • Om huvudmannen inte kan samtycka ska det visas genom ett läkarintyg varför så är fallet. Socialstyrelsens blankett bör användas.
  • Social utredning från socialtjänsten eller sjukvården som styrker behovet av en ställföreträdare, om en sådan utredning finns.
  • Yttrande från anhöriga om den enskilde inte förstår vad saken gäller.
  • Annan information som kan vara bra att känna till.
  • Om du har ett eget förslag på god man eller förvaltare ska den personen även samtycka till att den är villig att åta sig uppdraget. Överförmyndaren gör senare en utredning om den personen är lämplig.

Om en komplett ansökan lämnas in går handläggningen av ärendet snabbare.

Det är tingsrätten som beslutar om vem som kan få en god man eller förvaltare. Ansökan ska, tillsammans med nödvändiga bilagor, skickas till tingsrätten via post.

Eksjö tingsrätt
Box 230
575 23 Eksjö

Innan tingsrätten fattar sitt beslut kommer överförmyndaren ges möjlighet att yttra sig över om det finns rätt förutsättningar för att du ska få en god man alternativt förvaltare.

Ansökningsblankett

Så snart du skickat in din ansökan påbörjas en process som innehåller flera olika moment. Här nedan kan du se den processen i stora drag.

Processen fram till ett beslut

Tingsrätten tar emot din ansökan

Tingsrätten tar emot och undersöker om din ansökan är komplett ifylld och om alla bilagor är bifogade. I annat fall får överförmyndar­verksamheten i uppdrag att begära in kompletteringar samt vidare utreda ärendet.

Yttrande från överförmyndarverksamheten

Överförmyndaren kommer även att utreda om rätt förutsättningar finns för ett ställföreträdarskap, det vill säga om ett sjukdomstillstånd eller liknande finns och att detta i så fall är orsaken till hjälpbehovet. Överförmyndaren undersöker även om hjälpbehovet skulle kunna tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.

Eventuellt sammanträde i tingsrätten

Tingsrätten kallar till sammanträde om överförmyndaren kommit fram till att de förutsättningar som krävs för anordnande av ett godmanskap inte föreligger. Då ges den som ansökt möjlighet att vid ett personligt möte framföra sina synpunkter.

Rekrytering av en ställföreträdare

Om rätt förutsättningar finns för att ett godmanskap eller förvaltarskap ska kunna anordnas är det överförmyndarens uppgift att på uppdrag av tingsrätten rekrytera en ställföreträdare, om inget eget förslag finns. Detta är frivilliga uppdrag med ett betydande ideellt inslag. Det kan därför ibland ta ganska lång tid att rekrytera en god man eller en förvaltare.

Om förslag på en ställföreträdare finns i ansökan

Om en person finns föreslagen som god man eller förvaltare redan i ansökan går handläggningstiden fortare. Om du vill föreslå någon behöver du först tillfråga den personen så vederbörande är villig att ta sig an uppdraget. Meddela gärna överförmyndaren om situationen för dig eller den du föreslagit som god man hinner förändras under handläggningstiden eller om ytterligare ett förslag på ställföreträdare tillkommer.

Lämplighetsprövning

Överförmyndaren lämplighetsprövar den tilltänkta ställföreträdaren och kontrollerar då belastningsregister, socialregistret, Kronofogdens register samt att personen ifråga är myndig och inte själv har förvaltare. Detta tar cirka två till fyra veckor.

Första möte

Du får alltid, innan beslut fattas, träffa den tilltänkte gode mannen för att samtycka till att den personen blir den som ska hjälpa dig. Det ska kännas bra för er båda.

Åtagande

När du och den blivande gode mannen är överens meddelar ställföreträdaren detta skriftligt till överförmyndaren. Därmed har den blivande ställföreträdaren åtagit sig uppdraget. Överförmyndaren skickar då information till tingsrätten om att det finns en person på förslag och att lämplighetsprövningen är genomförd och godkänd.

Beslut - Anordnande och Förordnande

När hela denna process är klar fattar tingsrätten ett beslut. Om man har funnit att förutsättningarna är uppfyllda fattas beslut om att anordna antingen ett godmanskap eller förvaltarskap för dig. Beslut fattas samtidigt om förordnande av föreslagen ställföreträdare. Denna handläggning hos tingsrätten brukar ta några veckor.

När det gäller vem som kan bli god man eller förvaltare förutsätts inte några extraordi­nära kunskaper eller egenskaper. Den som kan bevaka sina egna intressen på ett bra sätt uppfyller normalt sett grundförut­sättningarna för att kunna bli en ställföre­trä­dare. Det kan dock krävas speciella kunskaper och egenskaper i det enskilda fallet. En anhörig kan vara ställföreträdare så länge det inte finns anledning att ifrågasätta lämpligheten. Läs vidare här nedan om vem som kan bli ställföreträdare.

Vem kan bli god man? Kan en anhörig vara god man?

I lagen står det att en god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Utöver detta ska man vara myndig och själv inte ha förvaltare.

Överförmyndaren kontrollerar alla ställföreträdare gentemot belastningsregistret, socialregistret samt gör en ekonomisk kontroll hos Kronofogdemyndigheten.

Att tänka på

Har du en anhörig som vill bli ställföreträdare för dig kan personen lämnas som förslag i ansökan. Det är dock viktigt att man som anhörig har en inblick i vad uppdraget kommer att innebära innan man tackar ja. Information för den som vill bli ställföreträdare finns under rubriken "Du som vill bli god man eller förvaltare".

Du som vill bli god man eller förvaltare

Klarar man av att hjälpa till som anhörig utan att vara god man eller förvaltare är detta att föredra. Som god man eller förvaltare blir du nämligen dessutom redovisnings­skyldig gentemot överförmyndaren, något som många anhöriga upplever som ett "merjobb", vilket det också blir om man jämför med att hjälpa sin anhörige utan överförmyndarens inblandning.

I många fall kan det vara banken eller en annan myndighet som ger rådet att en god man eller förvaltare behövs, men tänk igenom det noga.

Som ställföreträdare står man under överförmyndarens tillsyn och samma regler gäller för alla oavsett om man är anhörig eller utomstående. Det är viktigt att skilja på vad man gör i egenskap av anhörig och i egenskap av god man eller förvaltare. Du som god man får till exempel aldrig sammanblanda huvudmannens ekonomi med din egen eller lägga ut för utgifter åt huvudmannen även om du är anhörig. Det råder även ett gåvoförbud mellan huvudman och god man.

Läs om andra alternativ:

Alternativ till god man och förvaltare