Alternativ till god man

För att ansöka om en god man eller förvaltare krävs att ditt behov av hjälp beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Om du kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt ska det alternativet väljas först.

Att få hjälp av en god man eller förvaltare är ett stort ingrepp i en människas liv. Tingsrätten utreder och säkerställer därför att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Innan tingsrätten fattar beslut yttrar sig även överförmyndaren i ärendet.

Här nedan följer några exempel på alternativ till god man och förvaltare.

Anhörigbehörighet

Om en person är över 18 år och uppenbart inte längre kan företräda sig själv kan en nära anhörig hjälpa till. En nära anhörig har behörighet att hjälpa till med att exempelvis:

 • Betala räkningar
 • Teckna hemförsäkring
 • Ansöka om bidrag
 • Handla vissa saker
 • Ansöka om stödinsatser, som till exempel hemtjänst
 • Anmäla behov av vård- och omsorgsboende

Som nära anhörig räknas här enligt Föräldrabalken 17 kapitlet 2 § i turordning:

 1. Make eller sambo
 2. Barn
 3. Barnbarn
 4. Föräldrar
 5. Syskon
 6. Syskonbarn

Om det till exempel finns två barn företräder de personen ifråga gemensamt. Som nära anhörig har man inte behörighet att:

 • Köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt
 • Köpa aktier
 • Ge gåvor
 • Processa i domstol

Mer om hur man kan sköta anhörigas bankärenden finns på Svenska Bank­föreningens hemsida.

Svenska Bankföreningen - Anhörigbehörighet

Fullmakt

Om du behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller kontakt med myndigheter kan du skriva en fullmakt till någon som du har förtroende för och litar på. Den personen du ger fullmakten till har då rätt att företräda dig både på banken och i kontakten med myndigheter.

Om du vill att personen ska sköta dina bankärenden kan det vara en fördel att i det fallet använda bankens egen fullmaktsblankett.

Du måste förstå vad du gör när du skriver en fullmakt annars är den inte giltig.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtids­fullmakten innebär att du utser en person som du har förtroende för och litar på och som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv.

För att skriva en framtids­fullmakt måste du förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten. Den har samma formkrav som ett testamente. Den ska med andra ord vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer.

Av fullmakten ska framgå:

 • Att det är en framtidsfullmakt.
 • Vem som är fullmaktshavare, det vill säga vem som ska företräda dig.
 • Fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndaren har inte blanketter för detta eller synpunkter på hur en sådan ska se ut eller vad den ska omfatta. Fullmaktshavaren ska vara lojal och samråda med dig som utfärdat fullmakten. Fullmaktshavaren redovisar inte sitt uppdrag till någon myndighet, men du får utse en annan person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag.

Vill du läsa mer om framtidsfullmakter och bankärenden för en annan persons räkning hittar du information hos Svenska Bankföreningen.

Svenska Bankföreningen - Framtidsfullmakt

Boendestödjare

Insatsen boendestödjare har i uppdrag att skapa en förutsägbar och fungerande struktur i vardagen samt att stötta dig i kontakter med myndigheter. Kontakta socialförvaltningen i den kommun där du är folkbokförd för mer information om hur du kan få hjälp av en boendestödjare.

Förmedlingsmedel

Insatsen förmedlingsmedel är en biståndsinsats som syftar till att hjälpa dig att bättre kunna planera och få kontroll över din ekonomi. Insatsen innebär att socialtjänsten hjälper dig att betala dina räkningar och portionerar ut de pengar som blir över till dig. Kontakta social­tjäns­ten i den kommun där du bor för mer information.