Klagomål och synpunkter på en god man eller en förvaltare

Om du har klagomål eller synpunkter på din ställföreträdare kan du kontakta överförmyndaren. De klagomål som framförs får ställföreträdaren alltid möjlighet att bemöta.

Du som huvudman har möjlighet att inkomma med klagomål på din ställföreträdare till överförmyndaren. I första hand bör dessa komma in via e-post eller vanlig post och i andra hand via telefonsamtal. Klagomålet hanteras av överförmyndaren och skickas ut till ställföreträdaren som får möjlighet att bemöta detsamma.

Efter det att ställföreträdaren fått ge sin syn på den uppkomna situationen tittar överför­myn­daren på det hela ur både ditt och ställföreträdarens perspektiv. Om överförmyndaren då ser att brister finns i ställföreträdarens sätt att sköta sitt uppdrag kan detta resultera i en uppmaning till utbildning eller att ställföreträdaren får vidta någon annan lämplig åtgärd.

Om ställföreträdaren bedöms ha begått allvarliga misstag eller har bristande förvaltning fattar överförmyndaren beslut om att byta ut denne.

Om det inte framkommer att ställföreträdaren har gjort något felaktigt kvarstår i regel ställföreträdaren. Är det däremot så att ställföreträdaren själv vill avsluta uppdraget, då samarbetet inte fungerar eller av någon annan orsak, påbörjar överförmyndaren sökandet efter en ny ställföreträdare.

Vill du att ställföreträdarskapet helt ska upphöra ansöker du om detta hos tingsrätten. Du skickar då din ansökan till Eksjö tingsrätt under nedanstående adress.

Eksjö tingsrätt
Box 230
575 23 Eksjö

Du kan givetvis framföra både klagomål och synpunkter på din ställföreträdare till överför­myndaren. Det är dock endast klagomål som det finns en tydlig struktur för hur de formellt ska hanteras.

En viktig och grundläggande förutsättning för att både godmanskap och förvaltarskap ska fungera är att det finns ett samarbete mellan dig som huvudman och din ställföreträdare och att ni båda aktivt verkar för att ett sådant ska upprätthållas.