Vad kan man få hjälp med av god man?

Omfattningen av ställföreträdarens uppdrag kan variera utifrån dina behov. Målet är att du ska få en så bra livskvalitet som är möjligt utifrån din ekonomiska och personliga situation.

Vad kan en god man hjälpa dig med?

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person. En eller flera av dessa delar kan ingå i ett godmanskap alternativt förvaltarskap.

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att den gode mannen hjälper dig att bevaka dina rättigheter gentemot samhället, myndigheter, företag och privatpersoner.

Den gode mannen ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Exempel på detta kan vara att ansöka om en kontaktperson, hemtjänst, ledsagarservice, skuldsanering eller att överklaga ett myndighetsbeslut.

Den gode mannen ska även bevaka din rätt vid särskilda rättshandlingar som exempelvis att ingå avtal, företräda dig vid uppsägning eller försäljning av bostad, bevaka din rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande med fordringsägare. Den gode mannen ska även bevaka din rätt vid arvskifte.

I flera av ovannämnda situationer behöver den gode mannen överförmyndarens samtycke.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att den gode mannen ska se till att du får nytta av dina tillgångar och att du har den levnadsstandard som dina tillgångar och din livssituation tillåter. Det innebär att den gode mannen sköter din ekonomi genom att till exempel se till att räkningar blir betalda, att du har fickpengar, att ditt kapital, dina värdehandlingar och dina fastigheter förvaltas på ett klokt sätt.

Innan vissa åtgärder kan vidtas behöver den gode mannen överförmyndarens samtycke. Detta gäller till exempel vid köp och försäljning av fastighet, vid köp av aktier, vid utlåning av egendom som tillhör dig samt vid uttag från spärrade bankkonton.

Sörja för person

Sörja för person innebär att den gode mannen ska bevaka dina intressen och företräda dig i mer personliga frågor. Detta innebär bland annat att se till att du har så bra levnads­villkor som möjligt genom att göra regel­bundna besök hos dig. Gode mannen blir länken mellan dig och din sociala omgivning och bör även vara uppmärksam på dina behov av fritids­verksam­het och daglig syssel­sätt­ning.

I de två broschyrerna som båda heter "Rollkoll", och i stora drag beskriver samma sak men ur olika rollperspektiv, kan du läsa mer om vad en god man eller förvaltare gör, vad en god man har rätt att göra, hur en ansökan går till med mera.