Avsluta ditt uppdrag

Det kan finnas flera olika anledningar till att ditt uppdrag upphör. Det kan vara så att du själv inte längre vill fortsätta att vara god man eller förvaltare men det kan också bero på att förhållandena förändrats för din huvudman. Här kan du läsa om vad som händer i olika situationer.

Om du begär ditt entledigande

Du har rätt att avsäga dig ditt uppdrag men du kan inte själv bestämma från och med vilket datum det ska avslutas. Du är skyldig att fortsätta ditt uppdrag tills överförmyn­daren har utsett en efterträdare för dig. Begär dig därför entledigad i god tid om du har möjlighet att planera för det.

Begäran om entledigande kan göras via e-tjänsten Provisum Ställföreträdare eller genom att skicka e-post till overformyndare@hoglandet.se.

Överförmynda­ren strävar efter att du ska kunna lämna över ditt uppdrag till någon annan så fort som möjligt.

Om godmanskapet eller förvaltarskapet inte längre behövs

Ibland kan det vara så att din huvudman inte längre behöver en god man eller förvaltare. Hälsan kanske har förbättrats, beteendet förändrats eller så har förhållandena runt omkring förändrats så att huvudmannen nu själv kan ta hand om sin ekonomi. Då kan du och din huvudman prata om detta och tillsammans göra en ansökan till tingsrätten om att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra. Du är även som god man eller förvaltare behörig att själv ansöka om detta.

Det skulle också kunna vara så att din huvudman inte längre samtycker till att ha en god man. Om vederbörande förstår vad saken gäller ska uppdraget upphöra. Det finns ingen särskild blankett för ändamålet.

  • Skriv ett brev till tingsrätten och skicka in det antingen via e-post eller vanlig post
  • Ange namn och personnummer
  • Skriv att godmanskapet alternativt förvaltarskapet inte längre behövs

Ansökan skickas till någon av nedanstående adresser.

Eksjö tingsrätt
Box 230
575 23 Eksjö

eksjo.tingsratt@dom.se

Om din huvudman vill byta god man eller förvaltare

Din huvudman eller huvudmannens anhöriga kan ansöka om att byta god man eller förvaltare. Du kommer i så fall att behöva ta ställning till om du vill fortsätta med ditt uppdrag eller inte. Du kommer också ges möjlighet att yttra dig över de eventuella klagomål som har framförts. Om du vill ha kvar ditt uppdrag kommer överförmyndaren att göra en bedömning om vad som är det bästa för din huvudman.

Om din huvudman flyttar till en annan kommun

Om din huvudman flyttar ska du anmäla den nya folkbokföringsadressen till överförmyndaren. Du blir inte automatiskt entledigad i ditt uppdrag för att huvudmannen flyttar till en annan kommun men anser du att det blir för långt avstånd mellan er så kan du begära dig entledigad. Begäran om entledigande görs då i den kommun som din huvudman folkbokfört sig i.

Du vänder dig till Höglandets överförmyndarverksamhet om det handlar om någon av de fem höglands­kommu­nerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö eller Vetlanda.

Observera att du kvarstår som god man eller förvaltare till dess att ny ställföreträdare har blivit utsedd och beslut om byte fattats.

Om din huvudman avlider

Om din huvudman avlider upphör ditt uppdrag som god man eller förvaltare direkt. Det är viktigt att du omgående kontaktar överförmyndaren och meddelar att din huvudman avlidit.

I normalfallet bör du meddela någon anhörig om dödsfallet. Du ska då även berätta för dem att ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör i och med dödsfallet. Om huvudmannen saknar anhöriga eller om de är svåra att få tag på ska du istället meddela kommunens socialtjänst att huvudmannen avlidit. Det är socialtjänstens dödsbohandläggare som beställer släktutredning och tar ärendet vidare. Dödsboets räkningar kan också överlämnas till socialtjänstens dödsbo­handläggare för vidare handläggning.

Eftersom ditt uppdrag upphör när huvudmannen avlider är det inte din uppgift att ordna med begravning eller bouppteckning. Om din arbetsinsats skulle behövas och du vill och kan hjälpa till efter dödsdagen ska du komma överens med samtliga dödsbodelägare gällande detta, inte överförmyndaren. Detta arbete utförs i så fall på uppdrag av dödsboet och ersättning för detta betalas också av dödsboet. Något arvode via överförmyndaren utgår inte efter dödsdagen.

Du ska upprätta en slutredovisning till och med dödsdagen. Redovisningen inklusive nödvändiga underlag ska snarast möjligt, dock senast inom en månad, insändas till överförmyndaren.

Utan dröjsmål efter uppdragets upphörade ska du till dödsboet överlämna de tillgångar du har förvaltat.

Enligt gällande lagstiftning ska räkenskaper och verifikationer hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning.

Om något allvarligt skulle hända dig

Om något skulle hända dig som gör att du inte kan sköta ditt uppdrag är det viktigt att du eller någon närstående direkt kontaktar överförmyndaren så att din huvudman kan få fortsatt hjälp.

Om du skulle avlida är det ditt dödsbo som blir redovisnings­skyldigt fram till dödsdagen. Det är därför viktigt att dina anhöriga vet om att du är god man eller förvaltare och att någon vet var du förvarar dina räkenskaper för uppdraget.

Om ett dödsbo blir redovisningsskyldigt och inte klarar av att reda ut det själva kan de antingen anlita en redovisningsbyrå och ansöka om att kommunen beskostar detta. Det finns också möjlighet att ansöka om befrielse alternativt förenklad redovisning hos överförmyndaren.

Om en ställföreträdare inte sköter sitt uppdrag

Det är viktigt att en ställföreträdare alltid agerar på det sätt som är bäst för huvudmannen och exempelvis lämnar in tillgångsförteckning, årsräkning, redogörelse, sluträkning och andra handlingar till överförmyndaren i rätt tid.

Om det uppstår problem är det viktigt att ställföreträdaren kontaktar överförmyndaren snarast. I vissa situationer kan överförmyndaren ge viss vägledning och i andra en längre tidsfrist.

Om en ställföreträdare missköter sitt uppdrag finns en risk att denne inte får fortsätta som god man eller förvaltare. En ställföreträdare kan också bli ersättningsskyldig om vederbörande har vållat sin huvudman ekonomisk skada eller få ett vitesföreläggande om det överförmyndaren bett om inte inkommer i tid.

Lämna in sluträkning - gäller alltid vid avslut av uppdrag

När ditt uppdrag har upphört ska du alltid lämna in en sluträkning till överförmyndaren förutsatt att uppdraget omfattat förvalta egendom. Detta ska göras inom en månad från upphörandedatum. Sluträkningen görs för hela året fram till och med den dag då uppdraget upphörde. Om du blev god man eller förvaltare samma år som uppdraget upphörde ska sluträkningen göras från och med den dag som uppdraget började. I övrigt gäller samma regler som vid årsräkning.

När överförmyndaren har granskat och godkänt sluträkningen skickas alla redovis­nings­handlingar till den som är behörig att ta emot dem, det vill säga antingen till ny ställföreträdare, huvudmannen eller dödsboet.

Det är viktigt att du sparar dina räkenskapspapper i tre år så att du kan visa vad du har gjort och varför. Behörig mottagare har nämligen tre år på sig från den dag denne tog emot redovisnings­handlingarna att eventuellt väcka talan mot dig. Om mottagaren anser att du medvetet orsakat huvudmannen ekonomisk skada kan denne väcka skadeståndsanspråk mot dig som före detta ställföreträdare. Som god man eller förvaltare kan du teckna ansvarsförsäkring för att skydda dig mot eventuella skadeståndsanspråk.