God man för ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan förälder, eller annan vuxen istället för förälder, behöver en god man. God man för ensamkommande barn utses av överförmyndaren i den kommun där barnet vistas. Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe.

Vad ingår i uppdraget?

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, såväl personliga som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

God man har ingen försörjningsplikt för barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet, HVB-hemmet eller stödboendet, eller i sista hand socialsekreteraren. Samma regler gäller för de ensamkommande barnen som för placerade barn, enligt socialtjänstlagen (SoL).

Du som är god man för ett ensamkommande barn ska:

 • ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har ansökt)
 • biträda barnet vid utredning hos Migrationsverket
 • biträda vid möten hos det offentliga biträdet
 • söka aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten
 • se till att barnet får komma på en hälsoundersökning
 • företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård
 • se till att barnet får en fungerande skolgång
 • delta i utvecklingssamtal i skolan
 • förvalta barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag
 • kontrollera att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo
 • företräda barnet vid köp av varor och tjänster
 • samtycka till placering av barnets boende
 • ansöka om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten
 • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • företräda barnet om det utsätts för brott
 • företräda barnet om det begår brott
 • meddela överförmyndaren om barnet flyttar till annan kommun och om uppehållstillstånd beviljats
 • redovisa uppdraget till överförmyndaren

Du som god man för ensamkommande barn ska inte:

 • ta hand om den dagliga omvårdnaden - det svarar boendet för
 • handla/laga mat
 • tvätta kläder
 • hjälpa barnet att ta del av fritidsaktiviteter - socialtjänsten kan besluta om en kontaktperson som hjälper barnet om inte personal på boende gör det
 • ansvar för barnets försörjning
 • hantera asylfrågan - det gör det offentliga biträdet

Redogörelse och arvode

Redogörelse

Varje kvartal ska god man för ensamkommande barn lämna in en redogörelse för varje uppdrag som denne har.

Redogörelsen ska vara överförmyndarnämnden tillhanda senast den 5:e i månaden efter varje kvartal, 5 januari, 5 april, 5 juli samt 5 oktober.

Om redogörelsen inkommer senast detta datum kommer redogörelsen att granskas och arvode utbetalas samma månad, under förutsättning att redogörelsen är komplett och att gode mannen inte utreds för entledigande.

Redogörelsen ligger till grund för det arvode som sedan betalas ut. Om redogörelsen inte inkommer inom den tid överförmyndarnämnden begär kan arvodet sänkas, sänkning av arvodet kan också ske ifall god man inte skött sig.

Arvode

Gode män för ensamkommande barn har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande (12 kap 16 § föräldrabalken). Gode män har dock inte rätt till arvode för sådant som inte ingår i uppdraget.

Arvode för uppdrag som god man för ensamkommande barn betalas ut en gång varje kvartal. Arvode utgår för tillfället med:

 • 200 kronor per timma
 • 18.50 kr i milersättning
 • 50 kr per timma i restidsersättning
 • Utlägg mot uppvisande av kvitto

Intresseanmälan

Du gör din intresseanmälan via E-tjänsten "Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare".

Tänk på att en god man inte får ha skulder eller förekomma i belastningsregistret. När du har skickat in din intresseanmälan gör överförmyndaren en lämplighetskontroll av dig.

Kontrollerna görs hos dessa instanser:

 • Polisstyrelsen
 • Socialtjänsten
 • Kronofogdemyndigheten

Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare

Utbildning

För att underlätta ditt uppdrag ska du först genomgå en webbutbildning som du når via Migrationsverkets webbplats, se länk nedan.

Intyg om genomgången webbutbildning hämtar du ut själv och skickar till överförmyndaren efter utbildningen.

Migrationsverket - Webbutbildning God man för ensamkommande barn

När upphör uppdraget?

Vid följande situationer upphör godmanskapet:

 • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet
 • om barnet varaktigt lämnat Sverige
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts
 • det är uppenbart att god man inte behövs
 • när barnet fyller 18 år

Det är överförmyndaren som beslutar om godmanskapet ska upphöra.