Samtycke från överförmyndaren

Enligt föräldrabalken krävs överförmyndarens samtycke för att vissa
rättshandlingar som ställföreträdaren vidtar för sin huvudmans räkning ska bli bindande. Överförmyndarens samtyckesprövning är i dessa fall en extra kontrollåtgärd för att säkerställa att huvudmannens intressen tillgodoses.

Uttag från överförmyndarspärrat konto

Huvudregeln är att huvudmannens pengar är spärrade för dig som ställföreträdare.

Ställföreträdaren ska ha ett transaktionskonto för betalning av räkningar och om
behov finns ska huvudmannen ha ett konto med egna medel. När månadens utgifter är betalda ska det inte finnas mer än 25 000 kronor på de ospärrade kontona. Övriga konton ska förses med överförmyndarspärr. Spärren ska framgår av bankens årsbesked. 

Enligt föräldrabalkens regler får pengar som satts in på spärrat konto tas ut endast med överförmyndarens samtycke. Det betyder att du som god man eller förvaltare måste ha ett uttagstillstånd från överförmyndaren för att kunna ta ut pengarna.

Du ansöker om uttag antingen via vår e-tjänst Valter eller blanketten "Ansökan om uttag från spärrat konto".

Vid godmanskap har huvudmannen alltid rätt att ta ut pengar från sina
spärrade konton. Som god man är du skyldig att ta kontakt med
överförmyndaren om detta sker. Huvudmannens uttag kan, förutom att det
försvårar uppdraget, till exempel innebära att du som god man inte kan betala
huvudmannens räkningar.

Vid förvaltarskap gäller spärren även mot huvudmannen.

Uttag av årsränta är undantagen kravet på uttagstillstånd, så denna summa går att ta ut utan överförmyndarens samtycke.

E-tjänster och blanketter

Köp av aktier

Vid köp av aktier krävs samtycke från överförmyndarnämnden. Den huvudprincip som överförmyndarenheten tillämpar i dessa fall är att den enskildes medel ska placeras på ett sätt som ger trygghet för deras bestånd och skälig avkastning. Reglerna har kommit till för att förhindra spekulation och riskfyllda placeringar av den enskildes medel, och är således tänkta att fungera som ett skydd för ekonomiska förluster.

Vid placeringen bör ställföreträdaren, om hen saknar djupare kunskaper om värdepappershandel, anlita specialister hos bank eller värdepappersbolag.

Inför överförmyndarens prövning av om samtycke till köp av aktier bör ställföreträdaren förse överförmyndaren med information kring frågorna nedan:

  • Är aktierna noterade och handlas vid börs?
  • Vilken risknivå har aktuella aktier?
  • Är aktieinnehavet spritt över olika branscher?
  • Vilket är syftet med placeringen och vilken tidshorisont gäller för placeringen?
  • Hur stor del av huvudmannens tillgångar är rimligt att placera i aktier?

Överförmyndaren gör ingen bedömning av enskilda aktier och beslut om samtycke kan således inte ses som en köprekommendation. Överförmyndaren kan dock ha invändningar om större delen av tillgångarna placeras i ett enstaka aktieslag.
Vid större aktieinnehav kan det förekomma att överförmyndaren i stället för att pröva varje enskilt förvärv medger ett generellt tillstånd. Det kan antingen innebära att tillstånd meddelas till förvärv inom en viss beloppsgräns eller frihet till förvärv under en viss tidsperiod.

Tillgångar som finns på ISK- och VP-konton, fondkonton och depåer ska vara överförmyndar­spärrade. Vid uttag av medel från spärrade konton för att placera i aktier, fonder, obligationer eller annat måste även överförmyndarens tillstånd inhämtas för själva uttaget. Läs mer info ovan om "Uttag från överförmyndar­spärrat konto".

Om endast omplacering ska göras mellan två överförmyndar­spärrade konton, utan att medlen tas ut, behövs inte överförmyndarens tillstånd.

E-tjänster och blanketter

Köp och försäljning av fast egendom eller bostadsrätt

Om du som god man eller förvaltare ska sälja eller köpa fastighet eller bostads­rätt för din huvudmans räkning krävs att överförmyndaren samtycker. Här finner du mer information om hur du ansöker om samtycke. Observera att det är viktigt att vara ute i god tid med en sådan ansökan, vilket innebär minst två månader innan tillträdesdag.

Notera att det endast är du som god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke. Ansökan kan göras via e-tjänsten Provisum Ställföreträdare eller via blankett som du hittar på sidan E-tjänster och blanketter. Överförmyndaren behöver dock få in alla överlåtelsehandlingar i original och dessa måste därför skickas in med vanlig post.

Av lagstiftningen framgår att överförmyndaren ska lämna samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt huvudmannens behov och samlade tillgångar. Därför är det viktigt att du i ansökan förklarar skälet till försäljningen, hur huvudmannen ska lösa sin boendesituation framöver och att du lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljning bör ske på den öppna marknaden med hjälp av mäklare.

Observera att överförmyndarens samtycke inte behövs om det är huvudmannen i ett godmanskap som undertecknat överlåtelsehandlingen. För att detta ska bli aktuellt krävs att huvudmannen själv tagit initiativ till att underteckna handlingen. Det krävs förstås också att huvudmannen är insatt i vad överlåtelsen innebär och förstår vad saken gäller.

Följande handlingar ska lämnas in tillsammans med Ansökningsblanketten

Utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret

Detta för att visa vem som äger fastigheten eller bostadsrättslägenheten. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdrag för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt.

Läkarintyg, om huvudmannen inte kan samtycka eller yttra sig i frågan

Vid godmanskap krävs skriftligt samtycke från huvudmannen (som skriver under ansökan) alternativt läkarintyg som visar att denne på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ge sitt samtycke till försäljningen. Vid förvaltarskap ska huvudmannen endast ges möjlighet att få yttra sig, om så är möjligt.

Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo

Om säljaren är ett dödsbo krävs kopia av registrerad bouppteckning för att visa att huvudmannen är dödsbodelägare.

Yttrande från maka/make, sambo och de närmast anhöriga

Innan överförmyndaren kan ta ställning till att lämna samtycke ska huvud­mannens närmast anhöriga ges möjlighet att få yttra sig. Dessa yttranden ska vara skriftliga. Om du inhämtar yttranden och lämnar in dessa tillsammans med din ansökan går handläggningen snabbare.

Värderingsutlåtande

Värderingen ska göras av opartisk auktoriserad värderingsman alternativt opartisk mäklare i syfte att styrka gällande marknadspris. Den mäklare som ansvarar för försäljningen ska alltså inte utföra värderingen. I de undantagsfall där försäljning sker utan hjälp av mäklare krävs istället två opartiska värderingsutlåtanden för att styrka marknadspriset.

Budlista från mäklare

I syfte att styrka att försäljningen har skett på öppen marknad med aktiv budgiv­ning ska en budlista från mäklaren bifogas.

Köpekontrakt som undertecknats av köpare och säljare

Bifoga samtliga exemplar i original av köpekontrakt eller gåvobrev. Av kontraktet ska det framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om samtycke till försäljningen.

Efter genomförd försäljning - likvidavräkning och insättningskvitto

Lämna in en likvidavräkning samt insättningskvitto som visar att köpeskillingen satts in på ett konto i huvudmannens namn. Huvudreglen är att kontot ska vara överförmyndarspärrat. Det finns dock undantag, se nedan.

Kontot måste vara överförmyndarspärrat i följande fall:

  • om det sedan tidigare finns ett förordnande om godmanskap eller förvaltarskap för huvudmannen
  • om personen ifråga är en myndling, det vill säga under 18 år

Kontot ska inte vara överförmyndarspärrat i följande fall:

  • om en tillfällig god man förordnats med anledning av exempelvis en fastighetsförsäljning på grund av att annars gällande framtidsfullmakt inte är tillräcklig vid en fastighetsförsäljning
  • om en tillfällig god man förordnats med anledning av exempelvis en fastighetsförsäljning på grund av att en anhörigbehörighet inte är tillräcklig vid en fastighetsförsäljning

E-tjänster och blanketter

Om du som god man enbart är förordnad för att bevaka rätt vid försäljning eller köp av fastighet eller bostadsrätt: Kom ihåg att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört. Begäran om entledigande gör du enklast via e-tjänsten Valter eller genom att skicka e-post till overformyndare@hoglandet.se.

Lån, inteckning och pantsättning

Att uppta lån för huvudmannens räkning, inteckna eller pantsätta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt är åtgärder som kräver överförmyndarens samtycke. Pantsättning kan även gälla huvudmannens bostadsrätt.

Ansökan om samtycke till upptagande av lån, inteckning och pantsättning kan göras i en och samma handling. Med ansökan om samtycke ska huvudmannens samtycke lämnas, om denne förstår vad saken gäller. Även huvudmannens närmaste anhöriga ska ges tillfälle att yttra sig. 

Upptagande av lån

Ansökan om samtycke till upptagande av lån ska vara skriftlig och undertecknad av dig som ställföreträdare. I ansökan ska du lämna en redogörelse för varför lånet ska tas, vilket belopp det handlar om samt vad de lånade pengarna ska användas till. Till ansökan ska själva lånehandlingen (även kallad revers eller skuldebrev) bifogas i original. Av lånehandlingen ska det framgå vilka återbetalningsvillkor som gäller. Om huvudmannen har en fastighet som ska användas som säkerhet för lånet, måste du också beakta informationen nedan om inteckning och pantsättning.

Inteckning

Inteckning är det första steget om man vill använda sin fastighet som säkerhet för ett lån. Med inteckning menas en anteckning som har gjorts i fastighetsregistret med innebörd att en viss fastighet får användas som säkerhet för en skuld. Om ansökan beviljas utfärdas ett elektroniskt pantbrev.

Ansökan om inteckning görs till inskrivningsmyndigheten och kan göras innan överförmyndaren tagit ställning till om samtycke ska lämnas eller inte. En god idé är att uppmärksamma inskrivningsmyndigheten på att ansökan kommer kompletteras efter att överförmyndaren tagit ställning till om samtycke ska lämnas till inteckningen.

Lantmäteriet - Ansök om inteckning

Pantsättning

Den andra åtgärden, som sker när inteckningen är klar och ett pantbrev utfärdat, är själva pantsättningen av fastigheten. Pantsättningen är verkställd när fordringsägaren (den som lånat ut pengar) har blivit antecknad som innehavare av pantbrevet.

Inteckning och pantsättning är alltså två åtgärder som har ett nära samband. Båda åtgärderna är samtyckespliktiga, vilket innebär att det krävs att överförmyndaren samtycker till båda åtgärderna.

Bevaka rätt i dödsbo

Om din huvudman blir delägare i ett dödsbo ska du bevaka dennes rätt i
dödsboet. Om du själv är delägare i samma dödsbo kan du inte företräda både dig själv och huvumannen. Du ska då ansöka hos överförmyndaren om att en tillfällig god man utses att företräda huvudmannen under boutredningen, bodelning, avtal om sammanlevnad i dödsbo och arvskifte.

Bouppteckning

Gode mannen ska se till att bouppteckning sker senast tre månader efter dödsfallet och denne är skyldig att närvara vid bouppteckningen. Vidare måste gode mannen bevaka att bouppteckningshandlingen lämnas till Skatteverket för registrering senast en månad efter det att den blivit upprättad.

Om din huvudman är ensam dödsbodelägare blir det din uppgift som
ställföreträdare att ta hand om dödsboet och att beställa begravning och ta hand
om förvaltningen.

Om den avlidne inte efterlämnar några tillgångar eller enbart efterlämnar tillgångar som täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet ska en dödsboanmälan göras istället för bouppteckning. Kontakta socialtjänsten i den avlidnes kommun för mer information.

Testamente och arvsavstående

När det finns testamente som berör huvudmannen ska du ta del av testamentet för att kunna bevaka eventuella arv. Du ska endast bekräfta att du tagit del av testamentet eftersom du som ställföreträdare inte får godkänna ett testamente.

Under de sex månader som följer efter att du tagit del av testamentet har du möjlighet att klandra eller begära jämkning av testamentet. Har du inte klandrat testamentet eller begärt jämkning inom denna tid vinner testamentet laga kraft gentemot din huvudman.

Klander av testamente kan bli aktuellt om det föreligger ett formfel eller testator inte varit vid sina sinnens fulla bruk vid tiden för testamentets undertecknande.

Är huvudmannen bröstarvinge ska gode mannen tänka på att göra förbehåll för dennes laglott, vilket görs genom att begära jämkning av testamentet.

Ställföreträdaren får inte göra arvsavstående för sin huvudmans räkning. 

Dödsboets förvaltning

Sedan bouppteckning förrättats ska gode mannen delta i dödsboets förvaltning och utredning. Dödsboets tillgångar ska utredas och dess skulder betalas. Vissa åtgärder kan kräva tillstånd av överförmyndaren, till exempel om en fastighet eller bostadsrätt som tillhör dödsboet ska säljas, om ett lån ska tas upp eller bodelningsavtal upprättas. Det är gode mannen som ska ansöka om överförmyndarnämndens samtycke i dessa fall.

Redogörelse för skifteshinder

Om dödsboet inte har skiftats inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades, och om inget avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo har ingåtts, ska gode mannen inom denna tid lämna en redogörelse till överförmyndaren om varför dödsboet inte har skiftats. En sådan redogörelse ska därefter, och till dess att dödsboet har skiftats eller ett avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad. Blankett för Redogörelse av skifteshinder hittar du på sidan E-tjänster och blanketter.

Arvskifte

Vid arvskifte ska tillgångarna värderas och tas upp till marknadsvärde.

För arvskifte gäller särskilda regler enligt Ärvdabalken 23 kapitlet. I de flesta fall är det lämpligt att låta någon med professionell erfarenhet upprätta arvskifteshand­lingen.

Som ställföreträdare ska du ta ställning till fördelningen av egendomen i ett arvskifte. Om du godkänner arvskiftet ska du skriva under det. När samtliga dödsbodelägare har godkänt arvskiftet ska du skicka in arvskiftet i original
till överförmyndaren tillsammans med en ansökan om samtycke till arvskifte.

När en huvudman på grund av arv eller testamente har fått pengar eller värdehandlingar till ett värde som överstiger ett prisbasbelopp ska dessa sättas in på överförmyndarspärrat konto. Detsamma gäller eventuella försäkringsmedel överstigande nu nämnt belopp som tillfaller huvudmannen. Skyldigheten att
sätta in medlen på spärrat konto och anmäla förhållandet till överförmyndaren följer av Föräldrabalken 16 kapitlet 11 §. Redovisning görs genom att lämna kopia på kontoutdrag till överförmyndaren.

Är huvudmannen ensam dödsbodelägare behövs inget arvskifte. Du som god man ska dock komma in med underlag till överförmyndaren som visar att dödsboets tillgångar förts över till huvudmannen.

Ansökan om samtycke till arvskifte kan du göra i e-tjänsten Provisum Ställföreträdare eller på blankett. Mer information hittar du på sidan E-tjänster och blanketter.

Sammanlevnad i oskiftat dödsbo

Huvudregeln är att dödsboet ska skiftas kort efter bouppteckning, men ibland måste dödsbodelägarna vänta med skiftet till exempel om tillgångarna i dödsboet är svåra att fördela.
Dödsbodelägarna förvaltar då dödsboets tillgångar gemensamt. Detta kallas ”sammanlevnad i oskiftat bo”. Ett skriftligt avtal mellan delägarna ska upprättas, där det framgår hur förvaltningen ska skötas och på vilka villkor. God man eller förvaltare ska underteckna för huvudmannens räkning och överförmyndaren ska samtycka till ett sådant avtal.

Ansökan om samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo görs på blankett som du hittar på sidan E-tjänster och blanketter.

E-tjänster och blanketter