Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap

Oavsett vilket ställföreträdarskap som är anordnat för dig eller vilken omfatt­ning det har, kan en förändring behöva ske om din situation förändrats på det ena eller andra sättet. Här nedan finns en beskrivning av de båda ställföreträdar­skapen och vad som skiljer dem åt.

Om du har ett förvaltarskap skulle det kunna bli aktuellt med en förändring av detta till ett godmanskap alternativt ett upphörande. Det kan givetvis även förekomma det om­vän­da att ett godmanskap av olika skäl behöver bli ett förvaltarskap.

Den viktigaste skillnaden mellan dessa båda ställföreträdarskap är din rättshandlings­för­måga, det vill säga vad du har möjlighet att själv fatta beslut om. Här följer en närmare beskrivning av de båda ställföreträdarskapen.

Godmanskap

Ett godmanskap är en frivillig insats som du måste samtycka till. Vid ett godmanskap behåller du din rättshandlingsförmåga och kan själv ingå olika avtal och bestämma hur dina pengar ska användas.

Ett godmanskap är dock ett samarbete mellan dig och den gode mannen och det är viktigt att den gode mannen håller dig informerad.

I viktiga frågor måste den gode mannen dessutom ha ditt samtycke innan någon åtgärd vidtas. Om du inte själv har förmågan att framföra din vilja ska en god man handla på det sätt den anser är bäst för dig.

Vissa åtgärder kräver också samtycke från överförmyndaren.

Förvaltarskap

Ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Vid ett förvaltarskap förlorar du din rättshandlings­förmåga och kan som regel själv inte ingå avtal eller bestämma över dina pengar. För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att du utför skadliga rättshandlingar exempelvis skuldsätter dig eller slösar bort dina pengar.

En förvaltare utför sitt uppdrag i ditt ställe men förvaltaren ska i den utsträckning det är möjligt samverka med dig.

Du som har förvaltare är inte omyndigförklarad. Du kan till exempel rösta i allmänna val, gifta dig, söka jobb och ingå anställningsavtal samt bestämma över din egen sjukvård.

Vissa åtgärder i ett förvaltarskap kräver, liksom i ett godmanskap, samtycke från överförmyndaren.