Arvode för utfört uppdrag

Du som ställföreträdare har rätt till ett arvode för det som varit skäligen påkallat för uppdragets utförande men fortfarande ligger inom ramen för uppdraget. Man arvoderas endast för det som ingår i delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Beslut om arvode fattas i samband med att årsredovisning eller slutredovisning har granskats klart.

Arvode efter granskning av redovisning

Uppdraget som god man och förvaltare har ett betydande ideellt inslag, men du har rätt till ett visst arvode. I och med överförmyndarens granskning av årsredovisningen och slutredovisning görs bedömningen av arvodets storlek.

Förutom den ekonomiska redovisningen granskas även en redogörelse över årets händelser tillsammans med körjournal och eventuell annan redovisning.

Årsredovisningen ska lämnas in till överförmyndaren varje år före den 1 mars. Årsredovisningen och redogörelsen ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad, vilket ligger till grund för arvodet. Arvodet betalas ut en gång om året.

Huvudregeln - Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att huvudmannen själv står för den gode mannens eller förvaltarens arvode och ersättning. Detta gäller om huvudmannens tillgångar överstiger 2 gånger prisbasbeloppet, 105 000 kronor för år 2023, eller att huvudmannens skattepliktiga inkomster överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet, 139 125 kronor för år 2023.

Om huvudmannen ska stå för arvodet behöver du som ställföreträdare betala ut arvodet till dig själv från transaktionskontot, det vill säga det konto du har tillgång till för uppdragets utförande. Från samma konto betalar du skatt och arbetsgivaravgift till skatteverket med hjälp av deras blanketter.

Vad får jag arvode för och hur mycket ligger arvodet på?

Arvodet sätts enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner. Ett ”normalarvode” ligger på runt 12 000 - 17 000 kronor per helår, men det varierar utifrån uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Om man har ett uppdrag som innefattar alla tre delar, bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, får man i regel högre arvode än om man har ett uppdrag som endast innefattar en eller två delar.

Man har även rätt till reseersättning för sträckor man kört för uppdragets utförande motsvarande 25 kronor per mil för år 2023. För att beviljas reseersättning behövs en utförlig körjournal som motiverar resesträckan i längd, destination och datum tillsammans med syfte för resan och varför den varit nödvändig för uppdragets utförande. Förutom detta finns kostnadsersättning (skattepliktig) i form av en schablonersättning för utgifter man har haft gällande exempelvis telefon, porto, pärmar, kopiering och parkeringsavgifter. Denna schablonersättning har nyligen reviderats av Höglandets överförmyndarnämnd enligt följande. För årsräkning från och med perioden 2023-01-01 - 2023-12-31 gäller en schablon på 2 % av ett prisbasbelopp. Detta gäller även för sluträkningar med uppdrag som har upphört från och med 2023-12-31.

För enskilda punktinsatser har man rätt till ett extra timarvode. Dessa punktinsatser kan innefatta bland annat försäljning av fastighet, bevaka rätt i dödsbo, arvskifte eller ansökan om skuldsanering. Det som generellt kännetecknar dessa punktinsatser är att de har karaktären av en engångsföreteelse och är ovanligt förekommande bland huvudmän.