Redovisning till överförmyndaren

Följande ekonomiska redovisningar kommer att vara aktuella om du får ett uppdrag som god man eller förvaltare där förvalta egendom ingår.

Redogörelse lämnas in årligen och vid entledigande även om förvalta egendom inte ingår i uppdraget. I redogörelsen beskriver man vilka åtgärder som vidtagits för huvudmannen och om man önskar arvode.

Tillgångsförteckning

Får man ett helt nytt uppdrag där tingsrätten fattat beslut om anordnande ska man lämna in en tillgångsförteckning över huvudmannens tillgångar och skulder vid uppdragets start. Förteckningen ska innehålla en huvudmans samtliga tillgångar och kända skulder per det datum du blev förordnad och inkomma till överförmyndaren inom två månader från förordnandedatum. Till förteckningen ska även lämnas uppgifter bekräftade av bank att du som ställföreträdare endast har dispositionsrätt till ett konto.

När du får ditt första uppdrag kan kontostruktur se olika ut beroende på individ och det du behöver ha i åtanke är följande exemplifierade struktur.

  • Transaktionskonto - Konto som endast du använder där inkomster går in och du betalar räkningar ifrån.
  • Egnamedelskonto - Konto som endast huvudmannen har tillgång till själv eller med hjälp av personal. Du som ställföreträdare ska inte ha dispositionsrätt till detta konto.
  • Sparkonto - Ett överförmyndarspärrat konto dit pengar som inte behövs för den vardagliga hanteringen överförs.

Finns fonder, aktier, andra typer av värdepappershandlingar eller fler konton i samma bank eller andra banker, ska alla dessa försättas under överförmyndarspärr av dig med hjälp av banken. När förvalta egendom ingår och du ska lämna förteckning innebär detta också att du som ställföreträdare har ansvaret för huvudmannens samtliga tillgångar.

Årsräkning och redogörelse

Dessa handlingar lämnas varje år. Får du ett uppdrag mitt i ett redovisningsår blir din första redovisning från datumet du tillträdde till årets slut. Det är viktigt att föra löpande redovisning under hela året och det underlättar även för dig när du ska lämna in din årsredovisning. Årsredovisningen ska vara överförmyndaren tillhanda varje år före den 1 mars.

Sluträkning och redogörelse

Dessa hadnlnigar lämnas alltid vid uppdragets slut. Sluträkning och redogörelse vid avslut ska lämnas in inom en månad från det att ditt uppdrag avslutats.

Vite - Vad händer om man inte inkommer med den ekonomiska redovisningen i tid?

Man har rätt att begära anstånd för att inkomma med de ekonomiska redovisningarna vid ett senare datum, förutsatt att man gör det inom den angivna tiden för inlämnande. Om anstånd inte begärs skickas påminnelse och därefter fattar nämnden beslut att förelägga om att vid vite inkomma med redovisningshandlingarna. Om redovisningshandlingar fortfarande inte inkommer skickar överförmyndaren ärendet vidare till tingsrätten för beslut om utdömande av vite om 5 000 kronor. Utdöms vite behöver man betala även om man efter utdömande inkommer med redovisningshandlingen.