Skillnaden mellan god man och förvaltare

Som ställföreträdare kan du vara god man eller förvaltare för en person. Vad som ingår i uppdraget skiljer sig inte åt. Det är fortfarande de tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som kan ingå. Den stora skillnaden är i hur godmanskap och förvaltarskap påverkar huvud­mannens rättshandlings­förmåga.

På grund av att förvaltarskap begränsar en individ väldigt mycket, behöver du vara väl införstådd med vad förvaltarskap innefattar. Du behöver ständigt vara vaksam på och göra bedömningen om ett förvaltarskap kan övergå i godmanskap eller upphöra. Förvaltarskap omprövas årligen hos överförmyndaren då du som ställföreträdare formellt ska ta ställning till detta.

Godmanskap

Godmanskap är en frivillig insats där huvudmannen behåller sin rättshandlings­förmåga. Det innebär att huvud­mannen själv kan ingå olika avtal och bestämma hur pengarna ska användas. Förutsatt att huvudmannen har kapaciteten får denne med andra ord företräda sig själv. Ett godmanskap är därför ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen.

Det är viktigt att du inte gör saker med huvudmannens tillgångar utan att kommunicera med huvudmannen. I viktiga frågor måste den gode mannen ha sin huvudmans samtycke innan någon åtgärd kan vidtas. Detta gäller inte om huvudmannen tappat förmågan att uttrycka sin vilja.

Förvaltarskap

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som begränsar huvudmannen betydligt. Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlings­förmåga och kan i regel själv inte ingå avtal eller bestämma över sina pengar. Det är för huvud­mannen en extremt integritets­kränkande och begränsande åtgärd.

Huvudmannen kan inte ha BankID, Swish eller liknande tjänster, kan inte handla på internet, upprätta avtal eller teckna abonnemang. För dig som förvaltare är det inte nödvändigt med huvudmannens samtycke. Du tar över huvudmannens besluts­förmåga. Det ska dock tilläggas att ett gott samarbete och samtycke är bra när det är möjligt.

Undantag för åtgärder huvudman kan vidta när det finns ett anordnat förvaltarskap är sådana frågor som är av strikt personlig karaktär, umgängeskrets, medicinska frågor, rösta i val och liknande. En huvudman som har anordnat förvaltarskap kan också söka jobb på egen hand och vid anställning har denne rätt till sin förvärvsinkomst såväl som avkastning av sådan egendom.

För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att huvudmannen utför skadliga rättshandlingar. Det kan innebära att huvudmannen skuldsätter sig, slösar bort sina pengar till den grad att till exempel risk för vräkning uppstår eller att huvudmannen blir utnyttjad av andra personer i samhället. För anordnande av förvaltarskap krävs i regel en medicinsk bedömning att personen är "ur stånd" att vårda sig själv eller sin ekonomi.

Omprövning av förvaltarskap

Varje år anmodar överförmyndaren om att få in redovisning för omprövning av förvaltar­skap. Detta görs enligt lag på grund av att föraltarskap är väldigt ingripande för huvud­mannen och endast ska kvarstå om det är absolut nödvändigt. Det är därför viktigt att du som ställföreträdare i dessa situationer noga överväger och motiverar om det till exempel räcker med ett godmanskap eller om huvudmannen till och med klarar sig utan ställföreträdare. Om det är förvaltarskap eller godmanskap ska alltså inte utgå ifrån dig som ställföreträdare utan ifrån huvudmannens förutsättningar och behov.