Vad ingår i uppdraget?

Uppdragen som ställ­företrädare kan skilja sig mycket åt i och med huvud­männens olika behov. Målet är att skapa en så bra livs­kvalitet som möjligt för huvud­mannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsätt­ningar som finns.

När man pratar om ett godman­skap eller förvaltar­skap går man ofta in på de tre delar som kan ingå i uppdraget; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett godman­skap eller förvaltar­skap kan innefatta en eller flera av delarna, men det är vanligt att alla tre delar ingår.

Med bevaka rätt menar man att se till att huvud­mannen får den hjälp och det stöd som denne har rätt till, exempel­vis att ansöka om olika bidrag eller insatser. Det innebär även att företräda huvudmannen vid särskilda rättshandlingar som till exempel att ingå avtal och försäljning av bostad.

Bevaka rätt

Som ställföreträdare bevakar du huvudmannens rätt gentemot samhället och olika myndigheter. Detta genom att göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, även förkortat LSS. Det kan också innebära kontakt med Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och andra offentliga eller privata instanser.

Nedan följer några exempel av de insatser som kan komma att bli aktuella för en huvudman.

 • Ansöka om kontaktperson, ledsagarservice och andra sociala insatser
 • Bevaka huvudmannens rätt gentemot boendepersonal eller personliga assistenter
 • Ansöka om bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag
 • Tillvarata huvudmannens intressen vid särskild rättshandling
 • Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad
 • Bevaka rätt i dödsbo
 • Ingå avtal å huvudmannens vägnar
 • Ansöka om skuldsanering
 • Bevaka rätt genom förhandlingar med fordringsägare
 • Bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden
 • Överklaga myndighetsbeslut

Om det krävs expertkunskaper, som vid fastighetsförsäljning eller större kapitalplaceringar bör ställföreträdaren anlita någon som har sådana kunskaper.

I flera av ovannämnda situationer behöver du som ställföreträdare ansöka om överförmyndarens samtycke.

Du som ställföreträdare sköter huvudmannens ekonomi. Du ska bland annat betala räkningar, se till att pengarna räcker till nödvändiga utgifter och att huvudmannen har pengar för eget bruk. Pengar som inte är nödvändiga för den vardagliga hushållningen eller för huvudmannens nytta och glädje ska placeras i någon sparform som har trygghet och ger skälig avkastning.

Förvalta egendom

I uppdraget att förvalta någon egendom ingår följande uppgifter.

 • Att sköta huvudmannens ekonomi
 • Hantera om pension, bidrag eller lön
 • Betala räkningar
 • Lämna fickpengar till huvudmannen
 • Förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter
 • Se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad
 • Se till att huvudmannens egendom är tryggt placerad och ger skälig avkastning

Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras för ställföreträdaren, med undantag för det konto som ställföreträdaren ska ha tillgång till för huvud­mannens löpande inkomster och utgifter. Där ska exempelvis pension, bidrag eller lön sättas in och räkningar betalas ifrån.

Huvudmannen har alltid rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godman­skap. Vid förvaltarskap gäller spärren mot både förvaltaren och huvud­mannen.

Innan vissa åtgärder inom uppdraget kan vidtas krävs överförmyndarens samtycke. Nedan följer några exempel på sådana åtgärder.

 • Uttag av spärrade bankmedel och övriga spärrade placeringar
 • Köp av aktier och andra placeringar
 • Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt
 • Utlåning av huvudmannens egendom
 • Driva en rörelse för huvudmannens räkning
 • Arvskifte
 • Upptagande av lån

Att sörja för person innebär exempelvis att se till att huvudmannen har ett bra boende och meningsfull fritid.

Sörja för person

Som ställföreträdare blir du länken mellan huvud­mannen och aktörer i dennes sociala omgivningen. Genom besök hos huvud­mannen ser du till att denne har en bra boende­miljö och så hög livskvalitet som möjligt.

Du har kontakter med eventuell vård­personal och hem­tjänst för att se till att huvud­mannen har det bra och får god vård och omsorg. Du kan även ta initiativ till att huvud­mannen får en kontakt­person eller att besöks­verksamhet ordnas genom någon frivillig­organisation.

I övrigt uppmärk­sammar du huvud­mannens behov av sociala kontakter, fritidsverk­samhet, daglig syssel­sättning och liknande samt tar de initiativ som är lämpliga för att se till att huvudmannen har en meningsfull vardag.

Ställföreträdarens roll i korthet

En ställföreträdare kan alltså ha uppdrag inom delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det som stämmer för samtliga av dessa delar är att man inte är en praktisk utförare. Du är en administratör som ser till att andra insatser som ombesörjer de praktiska delarna i huvudmannens liv kommer på plats.

När det kommer till de delar som faktiskt ingår i uppdraget, att ansöka om insatser, överklaga beslut, hantera ekonomin och se till att huvudmannen får en värdig vardag, är det viktigt att du är proaktiv. Du tar reda på det som är nödvändigt för att huvudmannen ska få sina behov tillgodosedda. Uppdraget är ideellt och du har endast rätt till arvode för att utföra det som ingår i uppdraget.