Sekretess & allmän handling

Allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos en myndighet. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser för hur myndigheter ska hantera bland annat registrering och utlämnande av allmänna handlingar.

Sekretess

En allmän handling som omfattas av sekretess är inte offentlig. Enligt offentlighets- och sekretesslagen 32 kap. 4 § , gäller sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

Prövning

För att ta del av handlingar hör du av dig till överförmyndarverksamheten med en skriftlig begäran. Överförmyndaren gör då en bedömning i det enskilda fallet om vilka uppgifter om huvudmannen eller ställföreträdaren som får lämnas ut. För att överförmyndaren ska kunna göra sekretessprövning behöver du informera om vad informationen du begär ut ska användas till.

Vid begäran om utlämnande av allmän handling prövar överförmyndaren:

  • Finns handlingen som du efterfrågar hos överförmyndaren?
  • Är det en allmän handling?
  • Kan uppgift röjas utan att den enskilde lider skada eller men?
  • Omfattas hela eller delar av handlingen av sekretess?

Beslut om avslag på begäran om utämnande av allmän handling ges skriftligen och kan inom tre veckor överklagas. Överförmyndaren kan då ompröva sitt beslut eller sända det vidare till Kammarrätten i Jönköping för prövning.

Huvudmannens och anhörigas rätt att ta del av allmän handling

Den som har god man eller förvaltare eller omyndig som fyllt 16 år har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarsakpet och som förvaras hos överförmyndaren. 

Huvudmannens närmaste anhöriga har också rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Som närmast anhörig räknas den enskildes make, maka eller sambo och närmaste släktingar. Med närmaste släktingar avses bröstarvingar, föräldrar och syskon. Observera att någon rätt för anhöriga att begära ut information från den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren inte finns.

Hur vill du ta del av handlingen?

Du kan begära att få ta del av handlingen hos överförmyndarverksamheten eller att få en kopia. Om du vill ha kopia har överförmyndaren rätt att ta ut en avgift för kopior och porto.

Kontakta oss

Hur du når överförmyndar­verksamheten hittar du på sidan för våra kontaktuppgifter.

Kontakta överförmyndarverksamheten