Styrande dokument

Överförmyndaren styrs av regler i kommunal­lagen, föräldra­balken och förvaltnings­lagen.

Samarbetet i den gemensamma nämnden styrs av det som beslutas i kommunfullmäktige.

Samverkansavtal

Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har kommit överens om att bedriva överförmyndarverksamheten som en gemensam nämnd och ett gemensamt kansli. Detta görs med stöd av 3 kapitlet 9 § kommunal­lagen och 19 kapitlet 16 § föräldra­balken.

Reglemente

I ett reglemente regleras en kommunal nämnds ansvarsområden och uppgifter. Regle­mente fastslås av kommun­fullmäktige. Detta regle­mente gäller den gemen­samma överfömyndar­nämnden för kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda.

Delegationsordning

Delegation innebär överlåtelse av beslutsrätt. Höglandets överförmyndar­nämnd beslutar i ärenden som rör Höglandets överförmyndarverksamhet, de ärenden som de enligt lagstiftningen ska handlägga, samt ärenden som kommun­fullmäktige har delegerat till nämnden.

Syftet med delegering av nämndens beslutsrätt är att avlasta nämnden med rutinärenden och att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Nämnden delegerar inom sitt verksamhets­område de ärenden som upptas i delegations­ordningen.

Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan, om inte annat anges i lagtext, överklagas via laglighets­prövning på samma sätt som nämndens beslut. Delegaten har dock det fulla ansvaret för ärendets beredning och beslut. Ett beslut som fattas med stöd av delegation kan inte ändras eller återkallas av nämnden.

Riktlinje för grundarvoden och ersättningar till ställföreträdare

Denna riktlinje tillämpas av överförmyndaren vid prövning av arvode och ersättning till ställföreträdare förordnad enligt föräldrabalken eller enligt lag om god man för ensamkommande barn. En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och rätt till ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Riktlinjen gäller för årsräkning och årsredogörelse som avser perioden 2023-01-01 - 2023-12-31 samt för sluträkningar från och med uppdrag som har upphört efter 2023-12-31.