Överförmyndarens uppdrag

Överförmyndaren är en kommunal tillsyns­myndighet som främst styrs av regler i kommunal­lagen, föräldra­balken och förvaltnings­lagen.

Tillsynsmyndighet

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är av den anledningen som en god man eller förvaltare blir utsedd för att hjälpa hen. Tillsynen avser också förmyndares eller föräldrars förvaltning av sina barns pengar.

Även om det är överförmyndaren som rekryterar gode män, så är överförmyndaren vare sig gode männens arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och god man, förvaltare och förmyndare ansvarar själv för sitt uppdrag. Överförmyndaren bistår dock med information om det regelverk som finns och håller i utbildningar för gode män, förvaltare och förmyndare.

Verksamhet

Överförmyndar­nämnden har delegerat sina besluts­befogenheter, med undantag av vissa beslut, till handläggare på det gemensamma kansliet i Vetlanda. Här jobbar 10 handläggare som är anställda av Vetlanda kommun.