Uppdraget som ställföreträdare

I detta avsnitt får du information om vad som ingår och inte ingår i uppdraget som god man eller förvaltare.

Vad ingår i uppdraget?

En ställföreträdare är lite av spindeln i nätet. Det är inte nödvändigtvis ställföreträdaren som ska utföra olika saker men det är ställföreträdaren som ska se till att någon annan utför det som behövs och att huvudmannen får det denne har rätt till i samhället. På den här sidan hittar du information om vad som ingår i uppdraget och inte.

Vad som ingår i ditt uppdrag

En ställföreträdare är lite av spindeln i nätet. Det är inte nödvändigtvis ställföreträdaren som ska utföra olika saker men det är ställföreträdaren som ska se till att någon annan utför det som behövs och att huvudmannen får det han eller hon har rätt till i samhället.

En ställföreträdare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid agera på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Det innebär att du som ställföreträdare alltid ska stå på din huvudmans sida om det uppstår intressekonflikter mellan huvudmannen och till exempel huvudmannens arvingar eller vårdpersonal.

Uppdragets omfattning framgår av tingsrättens beslut och det registerutdrag som överförmyndarverksamheten skickat till dig. Uppdraget kan innebära något eller några av följande delar:

 • bevaka rätt
 • förvalta egendom
 • sörja för person

En ställföreträdares uppgifter beror på förhållandena i det enskilda fallet. En ställföreträdare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid
handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen.
Det innebär att du som ställföreträdare alltid ska stå på din huvudmans sida om
det uppstår intressekonflikter mellan huvudmannen och till exempel
huvudmannens arvingar eller vårdpersonal.

Vad som inte ingår i ditt uppdrag

Här följer några praktiska exempel på vad du som ställföreträdare inte ska göra
i ditt uppdrag:

 • Själv utföra den personliga omvårdnaden. Alltså inte hämta mediciner,
  göra inköp, skjutsa, hänga upp gardiner eller städa.
 • Ta några beslut som rör sjukvården, socialtjänsten eller andra
  myndigheter.
 • Ge tillstånd till kroppsliga ingrepp eller särskild medicinsk behandling.

Omfattning av uppdraget

Enligt lag kan ett uppdrag som god man eller förvaltare omfatta olika delar; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det är tingsrätten som avgör vilken eller vilka delar som uppdraget ska omfatta. Nedan kan du läsa mer om vad de olika delarna innebär.

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att vid olika rättshandlingar ta tillvara huvudmannens
intressen, till exempel;

 • Ansöka om bidrag hos försäkringskassan eller socialtjänsten, exempelvis: aktivitetsersättning, sjukpenning, bostadstillägg eller försörjningsstöd. Observera att bostadstillägg för pensionärer söks hos Pensionsmyndigheten.
 • Ansöka om olika insatser, exempelvis boendestöd, hemtjänst, assistans eller kontaktperson.
 • Företräda huvudmannen gentemot fordringsägare såsom hyresvärden, inkassoföretag och privatpersoner.
 • Ansöka om skuldsanering om huvudmannen har stora skulder.
 • Företräda huvudmannen vid hot om vräkning eller avhysningsärenden hos
  hyresnämnden.
 • Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av
  bostad.
 • Ansöka om särskilt boende.
 • Överklaga beslut.

Behöver huvudmannen företrädas av en person med specialkompetens på ett
område är det ställföreträdarens uppdrag att anlita exempelvis en jurist, mäklare,
kapitalförvaltare eller annan sakkunnig.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom innebär, om inte ditt förordnande anger annat, förvaltning
av all egendom som tillhör huvudmannen.

Förvalta egendom betyder att sköta huvudmannens ekonomi, göra en budget, ta
hand om lön, pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta
kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera och att se till att huvudmannens
egendom är tillfredsställande försäkrad.

Grundläggande för förvaltningen enligt föräldrabalken är att huvudmannens
medel ska:

”I skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och
nytta i övrigt” och att de medel som inte används för sådana ändamål ska:
”Placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de
ger skälig avkastning”.

Föräldrabalken säger att huvudmannen ska få det han eller hon behöver och har
råd med samt att resterande medel (pengar) ska placeras tryggt. Med skälig
avkastning avses inget annat än normal bankränta.

Observera att du som ställföreträdare ska göra en egen bedömning när det gäller
att placera huvudmannens pengar. Du behöver inte ta hänsyn till att din huvudman
gjort en viss placering. Bedömningen ska ske utifrån tid för köpet, reavinst etc.
Lämpligast är att kontakta banken för att få rådgivning. Du får aldrig spekulera
med din huvudmans pengar.

Din huvudman ska behålla endast den egendom som han eller hon behöver och
har råd med. Om huvudmannen inte själv kan ta ställning ska du som
ställföreträdare ställa dig frågan: Är det till fördel att behålla egendomen på grund av att den har ett affektionsvärde eller kommer att stiga i värde?

Om ditt förordnande omfattar att förvalta huvudmannens egendom så är du
redovisningsskyldig till överförmyndarverksamheten vad avser den ekonomiska
förvaltningen.

Redovisning till överförmyndarverksamheten

Sörja för person

Sörja för person brukar också kallas personlig omvårdnad. Det är en viktig
uppgift. Uppgiftens innehåll kan inte bestämmas generellt utan avgörs i det
enskilda fallet.

Sörja för person innebär inte att ställföreträdaren själv ska sköta om och vårda
huvudmannen. Ställföreträdaren har istället följande roll:

 • Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför
  huvudmannens boende- och vårdmiljö.
 • Genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med till
  exempel vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen har en bra
  boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som
  möjligt.

Någon gång per månad bör du som ställföreträdare besöka din huvudman.
Besöken ska dock anpassas efter huvudmannens behov. Ibland kan tätare besök
vara nödvändiga. Vill huvudmannen inte ha besök bör detta respekteras. Kontakt
kan ske via telefon, e-post och via personal som finns kring huvudmannen.

Har huvudmannen ett begränsat social nätverk kan du ta initiativ till att
huvudmannen får till exempel en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas
genom någon frivilligorganisation, exempelvis Röda Korset.

I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter,
fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera och ta de initiativ
som är lämpliga.

Tänk på att insatser som inte ingår i ditt uppdrag inte heller arvoderas.
Är du osäker, kontakta överförmyndarverksamheten.