När blir jag ställföreträdare?

Att bli ställföreträdare är en process i flera steg. Antingen kan du göra en egen intresseanmälan via vår e-tjänst eller så kan du bli föreslagen som god man i samband med att någon du känner gör en ansökan om att få god man.

Så här går det till:

När överförmyndaren får kännedom om ny god man genomförs en obligatorisk lämplighetsprövning. En lämplighetsprövning tar cirka två till fyra veckor. Om du blir aktuell för uppdrag som ställföreträdare kommer du att bli kontaktad av överförmyndaren när behov uppstår.

Vi försöker matcha huvudmän med ställföreträdare och hör av oss via e-post eller telefon för att presentera aktuellt uppdrag. Tycker du att presenterat uppdrag verkar intressant får du mer information från nuvarande ställföreträdare vid byte eller av överförmyndaren vid nya uppdrag. Du träffar därefter, om möjligt, huvudmannen för att bilda dig en uppfattning om uppdraget. Om du vill åta dig uppdraget ska du sedan skriva på en åtagande­blankett som även huvudmannen skiver på om denne samtycker till att du ska bli ställföreträdare.

Beslut om förordnande av god man fattas antingen av överförmyndaren eller tingsrätten beroende om uppdraget är nytt eller pågående. Du kan läsa mer om respektive process nedan.

Process till beslut - nytt anordnande

Rekrytering av en ställföreträdare vid uppstart

Om en anmälan kommit in direkt till överförmyndaren eller om föreläggande om utredning kommit från Eksjö tingsrätt och förutsättningarna finns för att ett godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas är det överförmyndarens uppgift att på uppdrag av tingsrätten rekrytera en ställföreträdare. Om det finns förslag på ställföreträdare tillfrågas denne i första hand. Om förslag inte framkommer i utredningen frågar överförmyndaren dem som skickat in intresseanmälan såväl som aktiva gode män och förvaltare för att matcha med den som har hjälpbehovet.

Kontakt med dig

Överförmyndaren kontaktar dig som vi tror är lämplig för detta uppdrag utifrån den information som finns. Du delges också information om vilken omfattning uppdraget har, alltså om det är godmanskap eller förvaltarskap samt vilka delar som ingår, bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Om du visar intresse får du kontaktuppgifter för att på egen hand kunna ta kontakt med och träffa den med hjälpbehov och eller anhöriga.

Lämplighetsprövning

Överförmyndaren lämplighetsprövar dig efter första kontakt och kontrollerar dig då Polisstyrelsens belastningsregister, socialregister, Kronofogdens register samt att du är myndig och inte själv har förvaltare. Detta tar cirka två till fyra veckor.

Möte med den enskilde

Du ska alltid ta kontakt med och träffa den enskilde för att ni ska kunna stämma av att det är ett uppdrag som passar dig och att huvudmannen också samtycker. Det ska kännas bra för er båda. För att vara väl förberedd till mötet, ha åtagandeblankett med dig så ni båda kan skriva under. Om den enskilde lider av demenssjukdom eller av annan anledning inte bedöms förstå vad saken gäller, skriver denne inte på åtagandeblanketten.

Åtagande

När du och den enskilde är överens skickar du in åtagandeblanketten till överförmyndaren. Överförmyndaren skickar sin utredning, yttrande och övrig information tillsammans med förslag på lämplighetskontrollerad person till tingsrätten.

Beslut

När hela denna process är klar fattar tingsrätten beslut. Finner tingsrätten att förutsättningarna är uppfyllda och att det bästa alternativet är ett ställföreträdarskap, får du hem ett protokoll från tingsrätten med vad beslutet innefattar. Av beslutet framgår omfattningen och från vilket datum anordnande och förordnande börjar gälla. Denna handläggning brukar ta några veckor. Ditt ansvar för huvudmannen börjar direkt från det datum som står i protokollet från tingsrätten.

Utskick från överförmyndaren

I samband med att beslut från tingsrätten skickas ut skickar överförmyndaren ut registerutdrag som är en typ av ID-handling som visar att du är ställföreträdare för huvudmannen. Du får även en anmodan att inom två månader från uppdragets start inkomma med en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Förteckningen ska visa tillgångarna och skulderna per anordnandedatum.

Process till beslut - byte ställföreträdare

Rekrytering av ställföreträdare vid byte

Om en ställföreträdare begär sitt entledigande påbörjar överförmyndaren sökandet efter en lämplig efterträdare. Ställföreträdaren som begärt sitt entledigande är tvungen att kvarstå fram till dess att efterträdare utsetts.

Kontakt med dig

Överförmyndaren kontaktar dig som vi tror är lämplig för uppdraget utifrån den information som finns. Du delges också information om vilken omfattning uppdraget har, alltså om det är godmanskap eller förvaltarskap samt vilka delar som ingår, bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Om du visar intresse får du i första hand kontaktuppgifter till den aktiva ställföreträdaren. Vi kontaktar också ställföreträdaren och informerar om att en kontakt från dig som tillfrågad kommer att upprättas. Efter detta tar du på egen hand kontakt med ställföreträdaren och den med hjälpbehov för träff.

Lämplighetsprövning

Överförmyndaren lämplighetsprövar dig efter visat intresse och kontrollerar då Polisstyrelsens belastningsregister, socialregister, Kronofogdens register samt att du är myndig och inte själv har förvaltare. Detta tar cirka två till fyra veckor.

Möte med den enskilde

Du ska alltid ta kontakt med och träffa huvudmannen för att ni ska kunna stämma av att det är ett uppdrag som passar dig och att huvudmannen också samtycker. Det ska kännas bra för er båda två. För att vara väl förberedd till mötet, ha åtagandeblankett med dig så ni båda kan skriva under och försäkra dig om omfattningen på uppdraget. Om den enskilde lider av demenssjukdom och inte bedöms förstå vad saken gäller, skriver denne inte på åtagandeblanketten.

Åtagande

När du och huvudmannen är överens skickar du in åtagandeblanketten till överförmyndaren. Om önskemål om specifikt datum för övertagande mellan dig och aktiv ställföreträdare finns meddelar du överförmyndaren om detta.

Beslut

När denna process är klar fattar överförmyndaren beslut om att entlediga den tidigare ställföreträdaren och att förordna dig som ställföreträdare. I beslutet framgår när ditt uppdrag börjar. Datum som framgår specificerar när ditt ansvar tar vid och när den tidigare ställföreträdarens ansvar upphör. Till beslutet skickas registerutdrag som är en typ av ID-handling som visar att du är ställföreträdare för huvudmannen.

Att komma igång med uppdraget

Du hittar all information som du behöver för att komma igång med ditt uppdrag här på vår webbsida.

Kom igång med ditt uppdrag

Vi rekommenderar att du går de utbildningar som överförmyndaren erbjuder. Du hittar anmälan på sidan "Utbildningar". Dessa kan du gå även om du ännu inte har ett uppdrag för att få mer information om vad godmanskap och förvaltarskap innebär.

Utbildningar