Kom igång med ditt uppdrag

Vid uppstarten av ett uppdrag är det många saker som ska göras. Här nedan följer en lista med kontakter du behöver ta så snart som möjligt för att få nödvändig och övergri­pan­de information. Du hittar även, lite längre ner på sidan, några övriga uppgifter som du behöver ta tag i alldeles i starten av ditt uppdrag.

Vid kontakter med myndigheter, banker med flera behöver du uppvisa ett registerut­drag, vilket i princip fungerar som en ID-handling som verifierar att du har detta uppdrag. Du får ditt registerutdrag från överförmyndarverk­samheten några dagar efter det att du förordnats som ställföreträdare.

Kom igång - Kontakter

Kontakta huvudman och anhöriga

Ta kontakt med huvudmannen

Ibland har huvudmannen väntat länge på att få en god man eller förvaltare och det kan finnas viktiga saker som behöver tas om hand ganska omgående. Efter beslut om förordnande behöver du återuppta din initiala kontakt med huvud­mannen och skaffa dig mer information om vilka din huvudmans behov är och vad denne värde­­sätter och vill prioritera i sin specifika situation.

Det kan också vara lämpligt att berätta om vilka insatser huvudmannen kan förvänta sig av dig som god man eller förvaltare. En annan sak som är viktig att komma överens om är under vilka former ni ska ha kontakt och hur ofta ni ska träffas.

Ta kontakt med huvudmannens anhöriga

Presentera dig för anhöriga som din huvudman har kontakt med, om huvudmannen så önskar.

Kontakta din företrädare om sådan funnits

Om det har skett ett byte av god man eller förvaltare ska du kontakta den som hade uppdraget före dig. Viktig information kanske behöver delges och aktuella räkningar överlämnas.

Kontakta socialtjänsten och boendepersonal

Ta kontakt med socialtjänsten

Din huvudmans socialsekreterare eller biståndshandläggare kan ofta ge dig information om huvudmannens behov. Bilda dig därigenom en uppfattning om vilka insatser som pågår och undersök om du behöver göra någon ny ansök­ning när det gäller bistånd eller andra insatser som exempelvis boendestöd eller kontaktperson. Om socialtjänsten fattar beslut om upphörande av insatser i samband med att ställföreträdarskapet anordnas bilda dig en uppfattning om huvudmannens behov kvarstår gällande dessa och överklaga om insatserna felaktigt dragits bort.

Ta kontakt med personer knutna till boendet

Presentera dig för din huvudmans hyresvärd alternativt för personal på din huvudmans boende, vårdinrättning och för eventuell hemtjänstpersonal.

Kontakta banken

Hör av dig till banken och förvissa dig om att det finns ett så kallat transaktionskonto där huvudmannens inkomster sätts in och som du kan använda för att betala räkningar med mera ifrån. Undersök även om din huvudman har tillgångar i flera banker. Mer ingående information om att betala räkningar, överföra fickpengar till huvudmannen och en hel del annat kan du läsa vidare om i länken Redovisning.

Redovisning

Huvudmannens kontostruktur som finns när du startar alternativt övertar ett uppdrag kan se väldigt olika ut. En viktig och grundläggande regel är du som ställföreträdare endast ska ha tillgång till ett konto nämligen transaktionskontot. Nedan följer ett upplägg av en kontostruktur som är enkel, klar och tydlig och som går att använda sig av i de allra flesta fall.

Transaktionskonto - Ett konto som endast du använder där inkomster sätts in och som du betalar räkningar ifrån. Det är endast detta konto du som ställföre­trädare ska ha tillgång till.

Egnamedelskonto - Ett konto som endast huvudmannen har tillgång till, antingen helt själv eller med hjälp av personal. Du som ställföreträdare ska inte ha disposi­tions­rätt till detta konto. Uttryck dig gärna på det viset när du pratar med banken om detta.

Sparkonto - Ett överförmyndarspärrat konto dit pengar som inte behövs för den vardagliga hanteringen överförs.

Finns flera likvidkonton utöver de tre ovannämnda kan det vara lämpligt att föra samman dessa till sparkontot.

Finns fonder, aktier, andra typer av värde­pappers­­handlingar eller andra liknande konton så kallade depåkonton i samma bank eller i andra banker, ska alla dessa försättas med en så kallad överförmyndarspärr av dig med hjälp av banken.

Kontakta myndigheter

Ombesörj att du registreras som god man eller förvaltare hos berörda myndigheter som exempelvis Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Undersök gärna samtidigt om din huvudman får de bidrag som denne har rätt till, exempelvis bostads­bidrag och merkostnads­ersättning. På sidan Nyttiga länkar hittar du kontaktinformation till olika myndigheter.

Kontakta även Kronofogemyndigheten för att bilda dig en uppfattning huruvida din huvudman har skulder där, förelägganden eller fått beslut om skuldsanering.

När du tillträder ditt uppdrag som god man eller förvaltare ska du fundera på om det skulle vara lämpligt att ange din adress som så kallad särskild postadress för din huvudman. Vid ett godmanskap måste detta i så fall göras med huvudmannens samtycke. Detta kan vara aktuellt om du misstänker att din huvudman slänger eller slarvar bort brev och räkningar. Särskild postadress anmäls hos Skatteverket. Kontaktinformation hittar du på sidan Nyttiga länkar.

Nyttiga länkar

Kom igång - Övriga uppgifter

Om ett helt nytt uppdrag - Upprätta en Tillgångsförteckning

Om du startar ett helt nytt ställföreträdarskap och delen förvalta egendom ingår, du efterträder med andra ord ingen tidigare ställföreträdare, då ska du inom två måna­der efter förordnandet upprätta en Tillgångsförteckning, även kallad Förteckning över tillgångar och skulder. Det är en förteckning över huvud­mannens samtliga tillgångar och skulder. Detta görs på en särskild blankett som du hittar under fliken E-tjänster och blanketter.

E-tjänster och blanketter

Tillgångsförteckningen ska innehålla uppgifter om de tillgångar som din huvudman ägde den dagen vederbörande fick god man eller förvaltare. Det handlar till exempel om:

  • Bankkonton
  • Aktier, obligationer, värdepapper
  • Fonder
  • Fastigheter
  • Bostadsrätter
  • Andra värdefulla tillgångar

Du ska också bifoga underlag som styrker att tillgångarna stod i din huvudmans namn det datum som vederbörande fick god man eller förvaltare. Kontakta banken och begär ett Kapital- och Räntebesked alternativt saldobesked över banktillgångar per förordnande­datum, det vill säga det datum du tillträdde som god man eller förvaltare. Datumet ser du på registerutdraget.

I tillgångsförteckningen ska även din huvudmans kända skulder finnas med. Om det finns flera skulder ska du ange varje fordringsägare för sig med respektive belopp. De skulder som redovisas kan vara banklån, andra krediter, skulder hos Kronofogde­myndigheten, inkassobolag med mera. Skulder som avser obetalda räkningar som betalas vid nästa förfallodatum redovisas inte. Finns lån från anhöriga eller vänner ska skuldebrev upprättas och bifogas. Skulderna ska alltså styrkas med till exempel skuldebrev, utdrag från Kronofogdemyndigheten eller inkassobolag.

Det kan vara svårt att hinna bilda sig en uppfattning om huvudmannens skulder de första månaderna som god man eller förvaltare. Uppge de skulder du vet om och om du skulle få vetskap om fler skulder under året redovisar du dem i årsräkningen.

Blanketten lämnar du in till överförmyndarverksamheten för granskning.

Du kan läsa mer om hur du fyller i en Tillgångsförteckning under Redovisning.

Redovisning

Om ett pågående uppdrag - Ta vid där föregående slutade

Om du efterträder en tidigare ställföreträdare behöver du inte upprätta en tillgångsförteckning. Du tar istället vid där den förre ställföreträdaren slutade. När någon slutar som ställföreträdare ska den personen upprätta en sluträkning. De utgående saldona i sluträkningen blir dina ingångssaldon i din första årsräkning.

Du kommer att få ta del av några av den förre gode mannens eller förvaltarens årliga redovisningar eftersom Föräldrabalken 16 kapitlet 8 § säger att du ska granska din företrädare.

Kontrollera försäkringar

Kontrollera att din huvudman har en hemförsäkring och eventuellt en olycksfalls­försäkring och att dessa stämmer överens med din huvudmans behov. En flytt till ett mindre boende kan till exempel göra att omfattningen av din huvudmans hemför­säkring behöver ändras. Även försäkringsställe behöver ändras om din huvudman har flyttat. Om huvudmannen inte har någon hemförsäkring bör du hjälpa till att teckna en sådan.

Gör en budget

När du tillträder ditt uppdrag ska du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. Du behöver detta hjälpmedel för att kunna hålla din huvudman informerad om dennes ekonomiska situation.

Du ska även löpande bokföra dina transaktioner och göra anteckningar om åtgärder i övrigt.

I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

På sidan Nyttiga länkar hittar du länk till konsumentverkets guide Koll på pengarna.

Nyttiga länkar