Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Om du ser någon som har ett behov av god man eller förvaltare men inte själv är nära anhörig kan du anmäla till överförmyndaren att det finns ett sådant behov.

Du kanske är granne eller en medmänniska vem som helst. Denna möjlighet kan även användas av personer som är anställda inom kommun, myndighet eller sjukvården. Socialtjänsten och sjukvården har till och med skyldighet att anmäla till överförmyndaren om någon enligt deras mening behöver en god man. Har du frågor vänder du dig till överförmyndarverksamheten.

Anmälan

E-tjänst och blankett för din anmälan hittar du lite längre ner på den här sidan.

Bifoga följande dokument till din anmälan:

  • Läkarintyg, Socialstyrelsens blankett bör användas. Läkarintyg är nödvändigt om anmälan gäller förvaltarskap så även vid godmanskap om huvudmannen inte förstår vad saken gäller.
  • Social utredning och yttrande från socialtjänsten eller sjukvården som styrker behovet av en ställföreträdare.
  • Samtycke från den person som anmälan avser om personen förstår vad saken gäller.

Om en komplett anmälan lämnas in går handläggningen av ärendet snabbare.

Överförmyndaren utreder om det finns rätt förutsättningar för att den enskilde ska få en god man eller förvaltare. Därefter fattar överförmyndaren beslut om att antingen avskriva anmälan eller att skicka in en ansökan till tingsrätten.

Om behovet upphör eller om förutsättningar förändras, så är du som anmälare ansvarig att återkalla din anmälan.
Du återkallar din anmälan genom att skicka ett meddelande till handläggare i e-tjänsten. Använd länken du har fått i ditt e-post vid anmälan.

Länk till digital e-tjänst för anmälan
Blankett för anmälan av god man eller förvaltare
Blankett för samtycke

När man talar om att någon är i behov av en ställföreträdare gör man skillnad på om personen är i behov av och uppfyller kraven för att få en god man eller en förvaltare. Den viktigaste skillnaden mellan dessa båda ställföreträdarskap är huvudmannens rättshand­lings­förmåga.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap

Godmanskap

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. Vid ett godmanskap behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga och kan själv ingå olika avtal och bestämma hur pengarna ska användas. Ett godmanskap är dock ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen och det är viktigt att den gode mannen håller sin huvudman informerad. I viktiga frågor måste den gode mannen dessutom ha sin huvud­mans samtycke innan någon åtgärd vidtas. Det gäller inte om huvudmannen tappat förmågan att ta ställning. Kan en huvudman inte framföra sin vilja ska en god man handla på det sätt den anser är bäst för huvudmannen.

Vissa åtgärder kräver också samtycke från överförmyndaren.

Förvaltarskap

Ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Vid ett förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlings­förmåga och kan som regel själv inte ingå avtal eller bestämma över sina pengar men undantag finns. För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att huvudmannen utför skadliga rätts­hand­lingar exempelvis skuldsätter sig eller slösar bort sina pengar.

En förvaltare utför sitt uppdrag i huvudmannens ställe men förvaltaren ska i den utsträckning det är möjligt samverka med huvudmannen.

En huvudman som har förvaltare är inte omyndigförklarad. Personen kan till exempel rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och ingå anställningsavtal samt bestämma över sin egen sjukvård.

Vissa åtgärder i ett förvaltarskap kräver, liksom i ett godmanskap, samtycke från överförmyndaren.

Omfattningen av ställföreträdarens uppdrag kan variera utifrån behov. Målet är att skapa en så bra livskvalitet som är möjligt utifrån den ekonomiska och personliga situationen.

Vad kan man få hjälp med?

Vad gör en god man eller förvaltare?

I de två broschyrerna som båda heter "Rollkoll", och i stora drag beskriver samma sak men ur olika rollperspektiv, kan du läsa mer om vad en god man eller förvaltare gör, vad huvud­mannen har rätt att göra, hur en ansökan går till med mera. Du hittar dokumenten längre ner på sidan.

En god man eller förvaltare kan hjälpa till med att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. En eller flera av dessa delar kan ingå i ett godmanskap alternativt förvaltarskap.

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att den gode mannen hjälper till med att bevaka huvudmannens rättig­he­ter gentemot samhället, myndigheter, företag och privatpersoner.

Den gode mannen ska se till att huvudmannen får de insatser och ersättningar från samhället som personen har rätt till och behöver. Exempel på detta kan vara att ansöka om en kontaktperson, hemtjänst, ledsagarservice, skuldsanering eller att överklaga ett myndighetsbeslut.

Den gode mannen ska även bevaka huvudmannens rätt vid särskilda rättshandlingar som exempelvis när det gäller att ingå avtal, företräda vid uppsägning eller försäljning av bostad, bevaka rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande med fordringsägare. Den gode mannen ska även bevaka huvudmannens rätt vid arvskifte.

I flera av ovan nämnda situationer behöver den gode mannen överförmyndarens samtycke.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att den gode mannen ska se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och att personen har den levnadsstandard som tillgångar och livssituation tillåter. Det innebär att den gode mannen sköter huvudmannens ekonomi genom att till exempel se till att räkningar blir betalda, att huvudmannen har fickpengar, att kapital, värdehandlingar och eventuella fastigheter förvaltas på ett klokt sätt.

Vid vissa åtgärder behöver den gode mannen överförmyndarens samtycke. Det gäller till exempel vid köp och försäljning av fastighet, vid köp av aktier, vid utlåning av egendom som tillhör huvudmannen samt vid uttag från spärrade bankkonton.

Sörja för person

Sörja för person innebär att den gode mannen bevakar huvudmannens intressen och även kan företräda i mer personliga frågor. Den gode mannen gör regelbundna besök och informerar sig på så sätt om att huvudmannen har så bra levnadsvillkor som möjligt. Gode mannen blir länken mellan huvudmannen och dennes sociala omgivning och bör även vara uppmärksam på behovet av fritids­verksam­het och daglig syssel­sätt­ning.

Blå Rollkoll- Riktad till dig som vill ansöka
Röd Rollkoll - Riktad till dig som ställföreträdare

Den gode mannen eller förvaltaren ska inte utföra praktiska sysslor som exempelvis städa, handla eller sätta upp gardiner. Detta gäller oavsett vilken eller vilka utav delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som ingår i uppdraget. Nedan följer några exempel med information om vem som istället kan utföra den typen av uppgifter. Att ansöka om dessa insatser, om de behövs, är däremot den gode mannens uppgift när bevaka rätt ingår i uppdraget. Om en ställföreträdare utför någon av dessa praktiska sysslor är det viktigt att poängtera att denne i så fall gör dessa i egenskap av anhörig eller med-människa och inte inom ramen för ställföreträdarskapet.

Vad gör inte en ställföreträdare?

Hämtar ut mediciner

Anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Städar, vattnar blommor, hänger upp gardiner och liknande uppgifter

Anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Promenerar, går på bio, fikar, deltar i föreningsverksamhet

Anhörig, kontaktperson, ledsagare eller personlig assistent.

Påminner om möten, motiverar att söka jobb

Anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Följer med till läkare

Kan istället utföras av anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent. Även ledsagare kan i vissa fall följa med till läkare.

Handlar

Anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Skjutsa till aktivitet

Kan istället utföras av anhöriga, färdtjänst eller personlig assistent.

Klär på, hjälper till med att äta, sköter hygien

Anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.