Nyhetsbrev nr 2 - april 2021

Publicerad:

Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp aktuella ämnen som berör dig som ställföreträdare.

Granskning av årsräkningar pågår

Så här års är det bråda tider hos överförmyndarverksamheten för att granska inlämnade årsräkningar. I
år är det totalt 982 årsräkningar som ska granskas och hittills är ca 30 % färdiggranskade. Målsättningen
är att 50 % ska vara granskade den 15/5 och granskningen ska vara helt klar 30/9. Kvaliteten på
inlämnade årsräkningar är avgörande för hur snabbt granskningen kan ske.
Vi är glada över att så många som 131 (13 %) av årsräkningarna inkommit digitalt via vår nya e-tjänst.

Nytt tillfälle till utbildning

I början av året testade vi ett nytt koncept och erbjöd dig som ställföreträdare digitala utbildningar. Vi
fick god respons från deltagarna och kommer därför erbjuda fler utbildningstillfällen.

Tisdagen den 4/5 kl. 18-20 är nästa tillfälle att gå ”Grundutbildning – att vara god man/förvaltare”. Du
anmäler dig till utbildningen på vår webbsida:
https://kommun.vetlanda.se/utbildningoverformyndare

Är du intresserad av utbildningen men inte har möjlighet vid ovan angivet tillfälle kan du på vår
webbsida även lämna en intresseanmälan, så hör vi av oss till dig inför nästa utbildningstillfälle.

Statistik

Varje år lämnar Höglandets överförmyndarverksamhet in statistik över verksamhetens omfattning till
Länsstyrelsen. Nedan följer en sammanställning över statistik för 2020:

Antalet godmanskap/förvaltarskap/förmynderskap: 1376 st.
Antalet gode män/förvaltare: 535 st.
Byten av ställföreträdare: 96 st.
Nya ärenden: 325 st.
Avslutade ärenden: 315 st.
Huvudmännens totala förvaltade tillgångar: 436 228 186 kr
Beslutade arvoden: ca 9 330 000 kr (varav kommunerna betalar ca 4 050 000 kr (43 %))

Överförmyndarnämnden

Fr.o.m. årsskiftet 2020/2021 har överförmyndarnämnden en ny ordförande: Bernt Dahnson, Aneby.
Höglandets överförmyndarnämnd består av politiskt valda representanter från samtliga
samarbetskommuner på Höglandet. Enligt det samverkansavtal som reglerar samarbetet ska
ordförandeskapet rotera mellan kommunerna och under 2021 och 2022 är det Anebys representant
som är ordförande i nämnden.

Överförmyndarspärrat konto

I vårt första nyhetsbrev för året ville vi uppmärksamma dig på att alla konton utom det
transaktionskonto som du som ställföreträdare använder ska vara överförmyndarspärrade. Efter detta
har några ställföreträdare har hört av sig och berättat om svårigheter att få till detta upplägg hos vissa
banker. Vid kontakter med bankerna har det visat sig att inte alla banker har tekniska möjligheter att
erbjuda detta upplägg. Vi för dialog med aktuella banker och Länsstyrelsen för få klarhet i hur detta ska
hanteras.

Sammanblandning

I samband med granskning av årsräkningarna uppkommer ofta frågan om sammanblandning mellan god
mans och huvudmans tillgångar. Sammanblandning är enligt föräldrabalkens regler kring
ställföreträdarskap inte tillåtet. Du ska som ställföreträdare undvika att sammanblanda kontanter eller
pengar på banken. Det är därför inte lämpligt att du som ställföreträdare lånar ut pengar till
huvudmannen även om det rör ett tillfälligt utlägg. Både när pengarna betalas ut och betalas tillbaka
hamnar ställföreträdaren i en intressekonflikt när denne både ska bevaka sin egen och huvudmannens
intressen. Du får som ställföreträdare inte sätta din huvudman i skuld utan att först inhämta
överförmyndarens samtycke. Dessa frågor uppkommer ofta i de uppdrag då ställföreträdaren förväntas
handla åt huvudmannen. Det kan då vara bra att veta det inte ingår i ditt uppdrag som ställföreträdare
att handla åt huvudmannen. Det ansvaret får tas av andra i huvudmannens närhet såsom anhöriga,
boendepersonal eller assistenter.

Det behövs alltid nya ställföreträdare!

Vi har ett stort behov av nya personer som vill ta uppdrag som god man och förvaltare. Känner du någon
som du tror skulle passa bra som god man eller förvaltare? Tipsa dem gärna och informera om att de
kan göra en intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare på överförmyndarens webbsida.

Vill du komma i kontakt med oss?

Du når oss enklast via e-post overformyndaren@vetlanda.se, måndag-fredag mellan klockan 8-17.

Du når oss på telefon 0383-971 72 under vår telefontid måndag-torsdag mellan klockan 9-12.

Tyvärr har vi under slutet av mars och början av april tvingats hålla vår telefonväxel stängd vid några
tillfällen, p.g.a. att vår telefonoperatör har haft tekniska problem med överhörning av samtal. Vi har
därför inte kunnat ta emot samtal med känslig information på ett säkert sätt. Dessa problem är nu
åtgärdade och vår telefonväxel är återigen öppen under våra telefontider.

Varmt tack för din insats!