Nyhetsbrev nr 3 - september 2021

Publicerad:

Nyhetsbrevet från Höglandets överförmyndarverksamhet kommer ut några gånger per år och tar upp aktuella ämnen som berör dig som ställföreträdare.

Granskning av årsräkningar snart klar

Granskningsperioden är inne i slutfasen och vi har som målsättning att ha granskat 95 % av alla
årsräkningar innan den 30 september. Fram till idag har vi granskat 830 årsräkningar vilket motsvarar
84 %. Vi har goda förhoppningar om att nå uppsatt mål.

Nytt tillfälle till utbildning

Vi fortsätter under hösten att erbjuda vår digitala utbildning "Grundutbildning – att vara god man eller
förvaltare” för dig som ställföreträdare. Vi har fått mycket god respons från deltagarna på våra
utbildningar och hoppas att fler har möjlighet att delta. Utbildningen passar både nya och mer erfarna
ställföreträdare. Följande tillfällen finns tillgängliga under hösten att välja mellan:

måndag den 27 september klockan 16-18
torsdag den 4 november klockan 18-20

Du anmäler dig till utbildningen på vår webbsida: https://kommun.vetlanda.se/utbildningoverformyndare

Är du intresserad av utbildningen men inte har möjlighet vid något av ovan angivna tillfällen kan du på
vår webbsida även lämna en intresseanmälan, så hör vi av oss till dig inför nästa utbildningstillfälle.

Samtycke från överförmyndaren

Det finns vissa rättshandlingar där det enligt lag krävs att du som ställföreträdare ansöker om
överförmyndarens samtycke för att åtgärden ska få rättlig verkan. Nedan finner du en sammanfattning
av några av dessa tillfällen:

Uttag från spärrat konto

Då du som ställföreträdare ska göra uttag från huvudmannens överförmyndarspärrade konto krävs att
du ansöker om överförmyndarens samtycke. Då överförmyndaren samtycker till uttag utfärdas ett
uttagsmedgivande som du som ställföreträdare visar upp för banken. Dessa har tidigare haft en
giltighetstid på 14 dagar vilket efter feedback från ställföreträdare visat sig vara för kort tid vid
exempelvis bankbyte. Överförmyndaren har därför beslutat att förlänga giltighetstiden till 30 dagar för
att underlätta för dig som ställföreträdare.

Placering i värdepapper

En ställföreträdare kan placera huvudmannens tillgångar i fonder utan överförmyndarens samtycke
medan andra placeringar i till exempel aktier eller kapitalförsäkringar kräver överförmyndarens
samtycke. Överförmyndaren kan samtycka till placering av visst belopp eller placering inom en viss
tidsperiod. Det är själva köpet av aktier som kräver samtycke medan försäljning av aktier inte kräver
samtycke. Dock ska depåkontot vara överförmyndarspärrat, vilket innebär att en försäljning av aktier
som också innebär uttag av kontanta medel från kontot kräver samtycke till uttaget.

Fast egendom/bostadsrätt

Om huvudmannen ska erhålla fastighet eller bostadsrätt genom köp, byte, gåva eller sälja sådan
egendom behöver du som ställföreträdare ansöka om överförmyndarens samtycke. En överlåtelse är
ogiltig utan överförmyndarens samtycke. Det är ställföreträdaren som ansöker om samtycke - bank,
fastighetsmäklare eller annan utomstående har ingen sådan behörighet.

Arv

Om din huvudman tar del i dödsbo så ska du som ställföreträdare ansöka om överförmyndarens samtycke
till egendomens fördelning vid arvskifte. Om dödsboet äger fastighet eller bostadsrätt som ska säljas innan
arvskiftet krävs även överförmyndarens samtycke till detta. Om inte arvskifte kunnat genomföras
inom 6 månader från att bouppteckning förrättades ska du som ställföreträdare anmäla skifteshinder
till överförmyndaren. Även för avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo krävs överförmyndarens samtycke.

Om något av ovan beskrivna behov uppkommer i ditt uppdrag uppmanar vi dig att ta kontakt med
överförmyndaren för samråd. Kom ihåg att vara ute i god tid då dessa ärenden ofta kräver längre
handläggningstid och i vissa fall ska tas upp för beslut vid de månatliga nämndsammanträdena.

Arvodesbeslut till huvudman

Som huvudregel gäller att arvodesbeslut ska delges huvudmannen, om huvudmannen själv ska betala
hela eller del av arvodet. Detta har vi fått påpekande om från Länsstyrelsen vid vår senaste tillsyn. Det
enda undantaget är om det är uppenbart att huvudmannen inte förstår vad saken gäller (enligt
läkarintyg). Anledning till att Länsstyrelsen påpekar detta är att arvodesbeslutet är ett myndighetsbeslut
som berör huvudmannen och vi som myndighet har skyldighet enligt lag att informera huvudmannen
om beslutet och om dennes rätt att överklaga beslutet. Vi har förståelse för att huvudmännen har
varierande förmåga att ta till sig denna information men att utskicken tyvärr inte är något som vi som
myndighet kan välja om vi vill skicka ut eller inte. Vi ber därför dig som ställföreträdare till en huvudman
som själv betalar arvodet att hitta tillfälle för att förklara utskickat beslut för huvudmannen.

Tips på användbar information

På överförmyndarens webbsida under rubriken ”För dig som är god man/förvaltare/förmyndare” har vi
lagt upp nyttiga länkar med tips på användbar information för dig som ställföreträdare. I detta
nyhetsbrev vill vi särskilt lyfta fram de informationsblad som Svenska Bankföreningen ger ut. Har du
frågor som berör just bankärenden och hantering av pengar och värdepapper för en annan persons
räkning, leta gärna upp länken till bankföreningen på vår webbsida och ta del av viktig information om
vad du som ställföreträdare får och kan göra.

Det behövs alltid nya ställföreträdare!

Under sommaren har många nya ansökningar inkommit. Vi har ett stort behov av nya personer som vill
ta uppdrag som god man och förvaltare. Känner du någon som du tror skulle passa bra som god man
eller förvaltare? Tipsa dem gärna och informera om att de kan göra en intresseanmälan om att bli god
man eller förvaltare på överförmyndarens webbsida eller genom att skicka e-post till oss.

Vi håller just nu även på att se över våra rutiner gällande ensamkommande barn ifall läget i världen gör
att frågan aktualiseras. Är du en av dem som är, har varit eller skulle vilja vara god man för ett
ensamkommande barn, skicka gärna e-post till oss så att vi kan upprätta en beredskapslista över
tillgängliga ställföreträdare.

Vill du komma i kontakt med oss?

Du når oss enklast via e-post overformyndaren@vetlanda.se, måndag-fredag mellan klockan 8-17.

Du når oss på telefon 0383-971 72 under vår nya telefontid: måndag, tisdag och torsdag mellan klockan
10-12. Den nya telefontiden kommer att gälla under hela hösten för att ge utrymme för att
verksamheten ska kunna fokusera på slutfasen av granskning av årsräkningar och ge utrymme för mer
handläggningstid då vi just nu har många ärenden att hantera.