Grundläggande principer för ställföreträdare

På denna sida hittar du grundläggande principer som du behöver känna till som god man eller förvaltare.

Samtycke från huvudmannen

I viktiga frågor ska du som ställföreträdare höra din huvudmans åsikt. Här kan du läsa mer om vad det innebär att inhämta huvudmannens samtycke.

Samtycke vid godmanskap

Som god man är du att betrakta som ett biträde eller ombud för din huvudman. Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och bestämmer själv över sina tillgångar och hur de ska förvaltas. Huvudregeln är därför att du som god man ska inhämta huvudmannens samtycke till de åtgärder som du vidtar.

Samtycke krävs generellt inte för vardaglig hushållning och betalning av återkommande utgifter som till exempel inköp av mat och kläder, betalning av hyra, vårdkostnader, skatter, och telefon.

Vid förvaltningsåtgärd ”av större vikt” ska du däremot inhämta din huvumans åsikt. Här avses exempelvis fastighetsförsäljning, byte av boende eller placering av tillgångar till ett större värde. I viktiga frågor bör samtycket dokumenteras eftersom ättshandlingar utan huvudmannens samtycke inte är bindande för huvudmannen. Om du som god man ingår avtal utan huvudmannens samtycke kan du bli ersättningsskyldig gentemot den du ingått avtal med. Kan huvudmannen inte lämna någon åsikt i frågan ska du rådgöra med huvudmannens närmast anhöriga som till exempel make, maka eller sambo och eventuella barn.

Om huvudmannen kan inte lämna samtycke till någon specifik åtgärd som exempeltvis försäljning av fastighet måste du visa upp ett läkarintyg som styrker att huvudmannen inte kan uttrycka sin mening på grund av sitt hälsotillstånd. Det kan framgå av det läkarintyg som låg till grund för anordnandet av ställföreträdarskap om huvudmannen förstår vad saken gäller eller inte.

Har huvudmannen en annan uppfattning i någon fråga så är det huvudmannens
mening som gäller. Du kan aldrig tvinga din huvudman att ta emot en insats,
exempelvis hemtjänst, boendestöd eller något annat så länge huvudmannen förstår
vad saken gäller. Du som ställföreträdare kan endast ansöka om insatserna så att
de kan verkställas när huvudmannen är redo att ta emot dem.

Samtycke vid förvaltarskap

Vid förvaltarskap har huvudmannen inte kvar sin rättshandlingsförmåga och kan därför inte själv förvalta sina tillgångar, teckna avtal eller ansökan om bidrag eller insatser.

En förvaltare är till skillnad från en god man inte skyldig att inhämta samtycke från huvudmannen för att en rättshandling som denne företagit inom ramen för
sitt uppdrag ska bli bindande för huvudmannen.

Det är dock viktigt att förvaltaren i frågor som rör huvudmannen inhämtar huvudmannens synpunkter i den mån det är möjligt.


Gåvoförbud

I föräldrabalkens 14 kapitel 12 § står det:
”En god man/förvaltare kan inte ge bort huvudmannens egendom om det inte är
fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den
enskildes ekonomiska villkor.”

Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarens
samtycke.

Huvudregeln är förbud för en förordnad god man eller förvaltare att
ge bort huvudmannens egendom.

Undantag från förbudet är gåvor gäller personliga presenter såsom julklappar och födelsedagspresenter till normala värden.

Till exempel om din huvudman har gett sina barn 500 kronor varje jul kan du, om din huvudman har råd, naturligtvis fortsätta med det. Observera att det är du
som ställföreträdare som avgör om din huvudman har råd.

En huvudman med god man behåller sin rättshandlingsförmåga och får göra vad
denne själv önskar med sina tillgångar, det vill säga även ge bort gåvor. Det är dock viktigt att understryka att detta gäller bara om denne har förmåga att ge uttryck för en egen vilja och är medveten om vad en gåva innebär. Du som god man får inte medverka till gåvan, exempelvis genom att följa med huvudmannen till banken.

Det är klart olämpligt att ställföreträdaren tar emot gåvor från sin huvudman.

Sammanblandning

Enligt 12 kap 6 § föräldrabalken råder ett strikt förbud mot att en god man
sammanblandar sin egen ekonomi med huvudmannens:

"Förmyndare, gode män och förvaltare ska se till att pengar och värdepapper som tillhör den enskilde förvaras så att de inte sammanblandas med tillgångar som ställföreträdaren annars förvaltar".

Detta innebär exempelvis att överföringar mellan ställföreträdarens egna konton
och huvudmannens konton är förbjudna. Om en ställföreträdare upprepande
sammanblandar sin egen och sin huvudmans ekonomi kan överförmyndarenheten ifrågasätta den gode mannens lämplighet och överväga ett entledigande.

Intressekonflikt och jäv

Om det uppstår en intressekonflikt mellan huvudmannen och ställföreträdaren vid en viss rättshandling ska ställföreträdaren inte företräda huvudmannen i just den frågan. Det kan handla om att huvudmannen och ställföreträdaren har del i samma dödsbo eller ska företa en rättshandling dem emellan. Ställföreträdaren anses då inte kunna företräda huvudmannen mot sitt eget intressen.

Överförmyndaren ska när intressekonflikt uppstår förordna en tillfällig god man för att företräda huvudmannen i den specifika frågan. Så snart den specifika frågan med intressekonflikten är löst entledigas den tillfälliga gode mannen.

Uppstår en intressekonflikt ska du genast kontakta överförmyndarverksamheten. På sidan Uppdraget som ställföreträdare kan du läsa mer om tillfälliga godmanskap.

Uppdraget som ställföreträdare

Placering av värdepapper

Om huvudmannen har ett överskott i sin ekonomi ska de tillgångarna placeras
tryggt och med skälig avkastning. Vissa placeringar kan du göra utan överförmyndarens samtycke medan andra kräver samtycke. Det är viktigt att du känner till att du inte får spekulera med din huvudmans pengar.

Följande placeringar kan göras utan överförmyndarens samtycke:

  • Andelar i värdepappersfond eller utländskt fondföretag som uppfyller
    kraven i föräldrabalken. Andra fonder kräver överförmyndarens samtycke.
  • Skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat eller kommun.
  • Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade av hypoteksinstitut eller bank
    (även utländskt bankföretag eller kreditinstitut).

Köp av aktier kräver samtycke från överförmyndarnämnden. Försäljning av aktier omfattas inte av krav på samtycke men om pengarna från försäljningen ska tas ut från överförmyndarspärrat konto krävs att ansökan om uttag från spärrat konto görs hos överförmyndarverksamheten.

Är du osäker på om en placering kräver överförmyndarens samtycker eller inte
kontakta överförmyndarverksamheten.

Du kan läsa mer om Uttag från spärrat konto och aktieköp på sidan Samtycke från överförmyndaren.

Samtycke från överförmyndararen

Sekretess och tystnadsplikt

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren har ingen tystnadsplikt

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren har ingen tystnadsplikt enligt lag. Dock är det viktigt inom uppdraget att iaktta stor försiktighet vid utlämnande av information om huvudmannen.

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren måste:

  • Noga överväga om den person, företag eller myndighet som frågar om information har ett godtagbart skäl att få den.
  • Om det gynnar huvudmannen om uppgifterna lämnas ut.