Olika typer av ställföreträdarskap

En god man eller förvaltare behövs när någon helt eller delvis saknar förmåga att tillvarata sina intressen och företräda sig själv i olika sammanhang. Uppdraget som ställföreträdare innebär att man tar tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det finns olika typer av ställföreträdarskap.

God man

God man kan förordnas enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken om någon på grund av något av nedanstående tillstånd inte kan ta tillvara sina rättigheter:

 • sjukdom
 • psykisk störning
 • försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Godmanskap kan endast anordnas om huvud­mannen samtycker, då det är en frivillig åtgärd. Om det av läkarintyg eller annan likvärdig utredning framgår att personen inte kan samtycka på grund av att denne inte förstår vad saken gäller kan godmanskap ändå förordnas.

Huvud­mannen behåller sin rätts­handlings­förmåga och har rätt att bestämma över sina tillgångar.

Godmanskap får inte anordnas om den enskilde kan få sitt hjälpbehov tillgodosett genom hjälp från anhöriga eller sociala insatser.

Uppdraget som ställföreträdare

Förvaltare

En förvaltare kan förordnas enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken om kriterierna för godmanskap är uppfyllda och att personen dessutom befinner sig i en sådan situation att denne är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.

Förvaltarskap får inte anordnas om det är tillräckligt med godmanskap eller om den enskilde kan få sitt hjälpbehov tillgodosett på annat sätt.

Förvaltare kan tillsättas trots att huvud­mannen inte samtycker till det. Den som har förvaltare förlorar sin rätts­handlings­förmåga och får inte ingå avtal.

En god man och en förvaltare har i princip samma upp­gifter. Men det finns viktiga skillnader.

Uppdraget som ställföreträdare

Förmyndare för barn

Förmyndare

Barn kan på grund av att de är omyndiga inte företräda sig själva i rättsliga sammanhang och behöver därför företrädas av någon annan. Det vanligaste är att föräldrar är omyndiga barns förmyndare.

I vissa situationer kan eller bör inte föräldrarna företräda barnet och då krävs att god man eller förmyndare utses.

Man skiljer på vårdnaden och förmyndarskapet för ett barn. Vårdnaden innebär den dagliga omvårdnaden av ett barn och förmyndarskapet gäller ansvar för barnets rättsliga och ekonomiska frågor.

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Om barnets båda föräldrar är avlidna eller under 18 år ska tingsrätten utse en särskild förordnad vårdnadshavare.

Det vanligaste är att den som är särskild förordnad vårdnadshavare också är särskild förordnad förmyndare, men man kan dela upp uppdraget på två olika personer. Överförmyndaren har tillsyn över förmynderskapet och beslutar om arvode för den delen av uppdraget. Socialtjänsten har tillsyn över vårdnadsdelen och beslutar om arvode för det.

Om föräldrarna är under 18 år kan de vara vårdnadshavare men en särskild förordnad förmyndare behöver utses för barnet. Denna person är förordnad till dess att en av föräldrarna fyllt 18 år.

Medförmyndare

Om en förälder av olika anledningar inte kan eller bör ta hand om sitt barns tillgångar så kan tingsrätten utse en medförmyndare. Medförmynadaren har då ensam hand om barnets ekonomi. Att en medförmyndare utses behöver inte betyda att föräldern har misskött sig. Det kan handla om att föräldern och barnet bor långt ifrån varandra vilket kan göra att föräldern inte kan ta hand om barnets tillgångar. Det kan också handla om att barnet har stora tillgångar som föräldern inte kan ha hand om.

Tillfällig god man

Om förmyndaren inte kan utöva sitt förmynderskap kan överförmyndaren förordna en tillfällig god man som i förmyndarens ställe "vårdar den underåriges angelägenheter", enligt 11 kap. 1 § föräldrabalken. Behovet kan uppstå i situationer då en förmyndare blir allvarligt sjuk, avtjänar fängelsestraff eller på något annat sätt är förhindrad att utöva förmyndarskapet.


God man för ensamkommande barn

Barn under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar behöver en god man. Såvida det inte finns någon annan i Sverige som kan agera i föräldrarnas ställe.

Överförmyndaren utser en god man enligt lag om god man för ensamkommande barn. Gode mannen är en juridisk ställföreträdare för barnet. Uppdraget upphör när barnet fyllt 18 år.

Som god man för ett ensamkommande barn ska du exempelvis hjälpa till att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt för barnets räkning.

På sidan God man för ensamkommande barn kan du läsa mer om vad uppdraget innebär och hitta länken till e-tjänsten för intresseanmälan.

God man för ensamkommande barn

Migrationsverket - information till god man för ensamkommande barn

Tillfälliga godmanskap

Det finns situationer där en tillfällig god man behöver förordnas. Ansökan om tillfälligt godmanskap görs skriftligen till överförmyndaren som även förordnar god man i dessa ärenden.

Förmyndaren kan inte utöva förmynderskapet

Om förmyndaren inte kan utöva sitt förmynderskap kan överförmyndaren förordna en tillfällig god man som i förmyndarens ställe "vårdar den underåriges angelägenheter", enligt 11 kap. 1 § föräldrabalken. Behovet kan uppstå i situationer då en förmyndare blir allvarligt sjuk, avtjänar fängelsestraff eller på något annat sätt är förhindrad att utöva förmyndarskapet.

Jävsförhållanden mellan ställföreträdare och den enskilde

Om det uppstår en intressekonflikt mellan huvudmannen och ställföreträdaren vid en viss rättshandling ska ställföreträdaren inte företräda huvudmannen i just den frågan.

En tillfällig god man kan behövas om förälder, förmyndare eller vårdnadshavare, god man eller förvaltare eller deras eventuella make eller sambo är jäviga på något sätt i förhållande till den omyndige eller huvudmannen.

De situationer där god man enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken ska förordnas är följande:

 • Om en förmyndare eller dennes make eller sambo har del i samma dödsbo som sitt omyndiga barn ska en god man utses att företräda barnet i dödsboet.
 • Om den omyndige, eller den som har god man eller förvaltare, ska företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver hjälp men förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren inte kan företräda sitt barn eller huvudman ska en god man utses.
 • Vid motstridiga intressen mellan den underårige eller den som har god man eller förvaltare och dennes ställföreträdare eller ställföreträdarens eventuella make eller sambo.

God man för bortavarande

En tillfällig god man ska förordnas om det till exempel vid en boutredning är oklart vilka som är delägare i ett dödsbo eller om det av någon annan anledning finns en bortavarandes rätt som behöver bevakas.

Nedan finns ett antal exempel på när en tillfällig god man, enligt 11 kap 3 § föräldrabalken, ska förordnas:

 • När känd arvinge vistas på okänd ort och inte kan bevaka sin rätt i ett dödsbo.
 • Om det inte kan utredas om det finns arvinge eller att det finns arvinge men dess namn är okänt.
 • Om testamentstagare är okänd eller vistas på okänd ort.
 • Om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en bortavarandes egendom behöver förvaltas.
 • Om det krävs att egendom förvaltas på grund av att det i testamente eller i annan rättshandling framgår att vem som egendomen ska tillfalla beror på framtida händelse.
 • Om egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, ska ställas under vård och förvaltning av god man.