Att tänka på

Uppdraget som god man eller förvaltare, som även kallas ställföreträdare, är ett frivillig­uppdrag med betydande ideellt inslag. Det handlar om att ta tillvara en persons ekonomiska och juridiska intressen. Det är viktigt att tänka igenom om detta är ett frivilliguppdrag som du vill ha och som du tror kommer att passa dig.

Ställföreträdarskap är inte ett socialt uppdrag som till exempel att vara kontakt­person där man mer agerar som en vän att umgås med. Det är mer av ett administrativt uppdrag där man gör ansökningar om insatser och sköter betalning av räkningar.

Vad som ingår i uppdraget som ställföreträdare kan du läsa mer om under rubriken "Vad gör god man?".

Vad gör god man?

Förordnande - Att bli ställföreträdare

Som ställföreträdare blir du förordnad av tingsrätten vid nya uppdrag och av överförmyndaren vid byten. Ett förordnande är ett beslut om att du är ställföreträdare för en person och det är inte något som du kan avsluta när du vill. Vill du avsluta ditt uppdrag får du skicka in en begäran om entledigande. Du bör vara medveten om att du står kvar som ställföreträdare fram till att överförmyndaren har hittat en efterträdare. Hur lång tid det tar kan variera kraftigt, men vi strävar efter att man ska kunna avsluta sitt uppdrag så snabbt som möjligt.

Hur det går till att bli ställföreträdare kan du läsa mer om under rubriken När blir jag ställföreträdare?.

När blir jag ställföreträdare?

Ansvar - En proaktiv ställföreträdare

Som ställföreträdare ansvarar man själv för sitt uppdrag. Därför är det viktigt att du är en proaktiv person som läser på kring den information som överförmyndar­verksamheten ger samt själv söker nödvändig kunskap för uppdraget.

Överförmyndar­verksamheten är en tillsynsmyndighet och kan svara på frågor om regelverket. Vi har även ett utbildningsansvar och tillhandahåller utbildningar som du kan anmäla dig till. 

Tid - Anpassat efter huvudmannens behov

Uppdragen skiljer sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Innan du tar dig an ett uppdrag ska du ställa dig frågan om du har tillräckligt med tid för att engagera dig som god man eller förvaltare.

Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket tid ett uppdrag kommer att kräva. Det finns inga regler för hur mycket tid en ställföreträdare ska lägga ner, utan det är styrt av huvudmannens behov. Du får höra dig för med huvudmannen, föregående ställföreträdare eller personer i huvudmannens närhet för att bilda dig en uppfattning om huvudmannens behov. Därefter bestämmer du huruvida du vill ta uppdraget eller inte. Är det något särskilt som händer i huvudmannens liv, exempelvis flytt till äldreboende, kan det krävas mer av din tid under en period. Vid uppstart av uppdrag brukar det krävas lite extra och detta genererar också ett uppstartsarvode utöver normalarvode.

Med huvudmannen i åtanke kan ställföreträdaren försöka effektivisera sitt uppdrag genom att se till att hålla sig inom ramarna för vad som faktiskt ingår i uppdraget.

Ekonomisk kunskap - En strukturerad ställföreträdare

Ett gott ekonomiskt sinnelag krävs om du är ställföreträdare. Om förvalta egendom ingår i uppdraget ska du som ställföreträdare kunna hantera huvudmannens ekonomi. Du ska också kunna göra en ekonomisk redovisning som överförmyndaren granskar. Genom att föra enklare bokföring löpande under året samt spara verifikationer och kvitton underlättar du för dig själv när du behöver lämna in redovisningar.

Delaktighet - Huvudmannens samtycke

Ett godmanskap bygger på samtycke från huvudmannen. Som god man bör du därför sträva efter att göra din huvudman delaktig i den mån det går. Detta kan underlättas delvis genom att du sätter dig in i vilka behov som finns och vad huvudmannen värdesätter. Det innebär också att huvudmannen ska samtycka till de åtgärder som vidtas om denne har kapaciteten. Samma gäller om du är förvaltare även om det skiljer sig på så vis att du i förvaltarskap formellt inte behöver samtycke från huvudmannen för att vidta åtgärder.

Överförmyndar­verksamheten är primärt en tillsyns­verksamhet

Det tillsynsansvar som överförmyndarverksamheten har innebär ett ansvar för att granska och kontrollera ställföreträdares uppdrag. Det innebär även en tillsyn över att denne följer lagen och att huvudmannens rättigheter och nytta tas till vara. Detta görs främst genom ekonomiska handlingar som förteckning, årsräkning och sluträkning, men även genom andra redovisningsunderlag. Föräldrabalken ligger till grund för överförmyndarens tillsynsverksamhet.

Föräldrabalken

Som vi nämner under Ansvar - En proaktiv ställföreträdare ovan har överförmyndaren också ett ansvar att utbilda ställföreträdare och därmed ge förutsättningar för att ställföreträdaren ska kunna sköta sitt uppdrag. Däremot får inte överförmyndaren gå in och tala om hur en ställföreträdare ska göra. Detta grundar i tillsynsansvaret då överförmyndaren inte får hamna i en situation där man blir föremål för sin egen granskning.